Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 213295 - 2013 z dnia 2013-10-14 - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016

Tytuł Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016
Numer 213295 - 2013
Data wydania 2013-10-14

Grajewo: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016
Numer ogłoszenia: 213295 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154571 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016, w ilości ok. 9.228.000 kWh, w tym: strefa dzienna (oświetlenie uliczne) - 1.164.000 kWh; strefa nocna (oświetlenie uliczne) - 1.911.000 kWh; strefa całodobowa (dzienna) - 6.153.000 kWh; W podziale na jednostki: Miasto Grajewo - ok. 2.772.000 kWh, w tym: strefa dzienna (oświetlenie uliczne) - 282.000 x 3 lata = 846.000 kWh; strefa nocna (oświetlenie uliczne) - 513.000 x 3 lata = 1.539.000 kWh; strefa całodobowa (dzienna) - 129.000 x 3 lata = 387.000 kWh; Przedszkole Nr 1 - strefa całodobowa (dzienna) - 21.500 x 3 lata = 64.500 kWh; Przedszkole Nr 2 - strefa całodobowa (dzienna) - 33.800 x 3 lata = 101.400 kWh; Przedszkole Nr 4 - strefa całodobowa (dzienna) - 103.800 x 3 lata = 311.400 kWh; Przedszkole Nr 6 - strefa całodobowa (dzienna) - 21.400 x 3 lata = 64.200 kWh; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie - strefa całodobowa (dzienna) - 30.700 x 3 lata = 92.100 kWh; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie - strefa całodobowa (dzienna) - 20.400 x 3 lata 61.200 kWh; Miejski Dom Kultury w Grajewie - strefa całodobowa (dzienna) - 48.300 x 3 lata = 144.900 kWh; Zespół Szkół Miejskich Nr 1 - 127.600 x 3 lata = 382.800 kWh, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 - 171.900 x 3 lata = 515.700 kWh, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 100.000 x 3 lata = 300.000 kWh, Razem planowane zakupy energii w mieście Grajewo - 4.810.200 kWh Miasto i Gmina Szczuczyn - ok. 369.000 kWh x 3 lata = 1.107.000 kWh, w tym: strefa dzienna (oświetlenie uliczne) - 106.000 kWh x 3 lata = 318.000 kWh; strefa nocna (oświetlenie uliczne) - 124.000 kWh x 3 lata = 372.000 kWh; strefa całodobowa (dzienna) - 139.000 kWh x 3 lata = 417.000 kWh; Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 42.500 kWh x 3 lata = 127.500 kWh; Szkoła Podstawowa i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 39.000 kWh x 3 lata = 117.000 kWh; Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej - strefa całodobowa (dzienna) - 10.000 kWh x 3 lata = 30.000 kWh; Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 515.000 kWh x 3 lata = 1.545.000 kWh; Biblioteka Publiczna w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 3.000 kWh x 3 lata = 9.000 kWh; Razem planowane zakupy energii w mieście i gminie Szczuczyn - 2.935.500 kWh Gmina Radziłów - ok. 494.100 x 3 lata = 1.482.300 kWh, w tym: do obiektów w zarządzie gminy: strefa całodobowa (oświetlenie uliczne) - 136.500 x 3 lata = 409.500 kWh; pozostałe obiekty (taryfa C11) - 50.100 x 3 lata = 150.300 kWh; do obiektów w zarządzie Zakładu Komunalnego w Radziłowie (19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14, NIP: 719-15-60-600) - oczyszczalnia ścieków (taryfa B11) - 92.300 x 3 lata = 276.900 kWh; oczyszczalnia ścieków (taryfa C21) - 38.200 x 3 lata = 114.600 kWh; pozostałe obiekty (taryfa C11) - 177.000 x 3 lata = 531.000 kWh; Razem planowane zakupy energii w gminie Radziłów - 1.482.300 kWh Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwa (załącznik Nr 2 do projektu umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ). Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów odbywa się po raz kolejny - zamawiający posiada oddzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Obecnym sprzedawcą energii jest PKP Energetyka S.A. za wyjątkiem następujących jednostek organizacyjnych miasta Grajewo: Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 , dla których sprzedawcą energii jest PGE obrót S.A. Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE Obrót Spółka akcyjna, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2202682,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2428994,16

  • Oferta z najniższą ceną: 2428994,16 / Oferta z najwyższą ceną: 2838131,37

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-10-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-10-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-10-14