Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 199529 - 2013 z dnia 2013-09-30 - Przebudowa ulicy Szpitalnej-II etap-nawierzchnia jezdni i chodników

Tytuł Przebudowa ulicy Szpitalnej-II etap-nawierzchnia jezdni i chodników
Numer 199529 - 2013
Data wydania 2013-09-30

Grajewo: Przebudowa ulicy Szpitalnej-II etap-nawierzchnia jezdni i chodników
Numer ogłoszenia: 199529 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175845 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Szpitalnej-II etap-nawierzchnia jezdni i chodników.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przebudowa ulicy Szpitalnej-II etap-nawierzchnia jezdni i chodników polega na wykonaniu, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez firmę DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska 15-620 Białystok ul. Elewatorska 13/22, chodników i opaski szer. 0,40m z szarej betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z oporem bocznym z obrzeża betonowego 20x6cm po stronie lewej ulicy Szpitalnej, zjazdów w km 0+177,0, 0+292,0, 0+331,5, 0+358,0, 0+431 z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego gr. 8cn na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm z oporem bocznym z krawężnika betonowego 15x30cm i zakończonego obrzeżem betonowym 8x30cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47453,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 49554,10

  • Oferta z najniższą ceną: 49554,10 / Oferta z najwyższą ceną: 59100,60

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-09-30

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-09-30

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-09-30