Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 179837 - 2013 z dnia 2013-09-06 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie

Tytuł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie
Numer 179837 - 2013
Data wydania 2013-09-06

Grajewo: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 179837 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155775 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie polega na wykonaniu, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i s-ka z siedzibą 07-410 Ostrołęka ul. Zaciszna 10, kanalizacji deszczowej bez przykanalików długości 144 mb , z rur rozsączających PP Ø 250 mm i 4 studni żelbetowych, chłonnych o średnicy Ø 1200mm. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nawierzchnię ulicy na szerokości ok. 6,5m należy utwardzić warstwą żwiru gr. 10 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN Łosiewicz i wspólnicy, Spółka jawna, Grajewo ul. Magazynowa 9, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106486,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 59303,00

  • Oferta z najniższą ceną: 59303,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100425,29

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-09-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-09-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-09-06