Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 360312 - 2013 z dnia 2013-09-05 - Dojazd do budynków TBS (os.Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa i oświetlenie

Tytuł Dojazd do budynków TBS (os.Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa i oświetlenie
Numer 360312 - 2013
Data wydania 2013-09-05

Grajewo: Dojazd do budynków TBS (os.Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa i oświetlenie
Numer ogłoszenia: 360312 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299280 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dojazd do budynków TBS (os.Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu następujących elementów robót: 1) budowa nawierzchni drogi dojazdowej na odcinku od km 0+000 do km 0+082,00 w tym: a) podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.25 cm, b) nawierzchnia jezdni i parkingów z kostki betonowej gr.8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, c) nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr.6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, d) oznakowanie poziome i pionowe, e) regulacja pionowa studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, 2) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej w z rur PCV o śr.200mm wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi o śr.500mm oraz z odwodnieniem liniowym, 3) budowie linii oświetleniowej ,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hanlowo-Usługowo-Transportowe SAM-POL s.c., ul.Ełcka 18, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198698,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 167895,00

  • Oferta z najniższą ceną: 167895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 201777,86

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-09-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-09-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-09-06