Zamówienie Nr 154571 - 2013 z dnia 2013-08-02 - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016

Tytuł Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016
Numer 154571 - 2013
Data wydania 2013-08-02

Grajewo: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016
Numer ogłoszenia: 154571 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 36 miesięcy w latach 2014 - 2016, w ilości ok. 9.228.000 kWh, w tym: strefa dzienna (oświetlenie uliczne) - 1.164.000 kWh; strefa nocna (oświetlenie uliczne) - 1.911.000 kWh; strefa całodobowa (dzienna) - 6.153.000 kWh; W podziale na jednostki: Miasto Grajewo - ok. 2.772.000 kWh, w tym: strefa dzienna (oświetlenie uliczne) - 282.000 x 3 lata = 846.000 kWh; strefa nocna (oświetlenie uliczne) - 513.000 x 3 lata = 1.539.000 kWh; strefa całodobowa (dzienna) - 129.000 x 3 lata = 387.000 kWh; Przedszkole Nr 1 - strefa całodobowa (dzienna) - 21.500 x 3 lata = 64.500 kWh; Przedszkole Nr 2 - strefa całodobowa (dzienna) - 33.800 x 3 lata = 101.400 kWh; Przedszkole Nr 4 - strefa całodobowa (dzienna) - 103.800 x 3 lata = 311.400 kWh; Przedszkole Nr 6 - strefa całodobowa (dzienna) - 21.400 x 3 lata = 64.200 kWh; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie - strefa całodobowa (dzienna) - 30.700 x 3 lata = 92.100 kWh; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie - strefa całodobowa (dzienna) - 20.400 x 3 lata 61.200 kWh; Miejski Dom Kultury w Grajewie - strefa całodobowa (dzienna) - 48.300 x 3 lata = 144.900 kWh; Zespół Szkół Miejskich Nr 1 - 127.600 x 3 lata = 382.800 kWh, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 - 171.900 x 3 lata = 515.700 kWh, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 100.000 x 3 lata = 300.000 kWh, Razem planowane zakupy energii w mieście Grajewo - 4.810.200 kWh Miasto i Gmina Szczuczyn - ok. 369.000 kWh x 3 lata = 1.107.000 kWh, w tym: strefa dzienna (oświetlenie uliczne) - 106.000 kWh x 3 lata = 318.000 kWh; strefa nocna (oświetlenie uliczne) - 124.000 kWh x 3 lata = 372.000 kWh; strefa całodobowa (dzienna) - 139.000 kWh x 3 lata = 417.000 kWh; Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 42.500 kWh x 3 lata = 127.500 kWh; Szkoła Podstawowa i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 39.000 kWh x 3 lata = 117.000 kWh; Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej - strefa całodobowa (dzienna) - 10.000 kWh x 3 lata = 30.000 kWh; Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 515.000 kWh x 3 lata = 1.545.000 kWh; Biblioteka Publiczna w Szczuczynie - strefa całodobowa (dzienna) - 3.000 kWh x 3 lata = 9.000 kWh; Razem planowane zakupy energii w mieście i gminie Szczuczyn - 2.935.500 kWh Gmina Radziłów - ok. 494.100 x 3 lata = 1.482.300 kWh, w tym: do obiektów w zarządzie gminy: strefa całodobowa (oświetlenie uliczne) - 136.500 x 3 lata = 409.500 kWh; pozostałe obiekty (taryfa C11) - 50.100 x 3 lata = 150.300 kWh; do obiektów w zarządzie Zakładu Komunalnego w Radziłowie (19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14, NIP: 719-15-60-600) - oczyszczalnia ścieków (taryfa B11) - 92.300 x 3 lata = 276.900 kWh; oczyszczalnia ścieków (taryfa C21) - 38.200 x 3 lata = 114.600 kWh; pozostałe obiekty (taryfa C11) - 177.000 x 3 lata = 531.000 kWh; Razem planowane zakupy energii w gminie Radziłów - 1.482.300 kWh Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwa (załącznik Nr 2 do projektu umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ). Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów odbywa się po raz kolejny - zamawiający posiada oddzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Obecnym sprzedawcą energii jest PKP Energetyka S.A. za wyjątkiem następujących jednostek organizacyjnych miasta Grajewo: Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 , dla których sprzedawcą energii jest PGE obrót S.A. Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 50. 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga, aby wykazał, iż posiada: 1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) aktualną umowę z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego, lub zgodę PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. na powyższe i zobowiązanie podpisania przedmiotowej umowy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga, aby wykazał, iż: 1) wykonał w okresie ostatnich 3 lat (2010-2012), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 10.000.000 kWh - w tym celu załączy: wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat , wraz z podaniem ich wartości i wielkości dostaw energii, okresu wykonania i nazw podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 28).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 A 19 - 200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-08-03

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-09-09

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-08-03