Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 287176 - 2013 z dnia 2013-07-22 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji

Tytuł Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji
Numer 287176 - 2013
Data wydania 2013-07-22

Grajewo: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji
Numer ogłoszenia: 287176 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116111 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 08 60, faks 86 273 08 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet 7, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg wytycznych dla poszczególnych części zamówienia, zawartych w SWIZ. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 4 kursów, szkoleń opisanych poniżej w częściach: III, V, VI, VII. Kursy, szkolenia będą przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet 7, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Kurs kosmetyczny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FED Profil, ul. Szosa Bajtkowska 1/1, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5908,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5908,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Kurs technologa robót wykończeniowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FED Profil, ul. Szosa Bajtkowska 1/1, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9984,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9984,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14880,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Kurs wózki widłowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FED Profil, ul. Szosa Bajtkowska 1/1, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5190,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Kurs konserwatora terenów zieleni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZDZ w Białymstoku OKZ w Grajewie, ul. Kolejowa 6B, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17580,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17580,00

 • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-07-22

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-07-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-07-22