Zamówienie Nr 116111 - 2013 z dnia 2013-06-18 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji

Tytuł Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji
Numer 116111 - 2013
Data wydania 2013-06-18

Grajewo: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji
Numer ogłoszenia: 116111 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 08 60, faks 86 273 08 61.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet 7, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg wytycznych dla poszczególnych części zamówienia, zawartych w SWIZ. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 8 kursów, szkoleń opisanych poniżej VIII częściach. Kursy, szkolenia będą przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 r. Postanowienia dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia. 1. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje beneficjentów oraz Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu, szkolenia. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający daty, godziny i miejsce zajęć, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy: mops_grajewo@hot.pl 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się na terenie Miasta Grajewo. W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć (egzaminów) poza Grajewem Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z Zamawiającym, Wykonawca zapewnia nieodpłatny dojazd uczestników z i do Grajewa. W takim przypadku miejsce realizacji zajęć winno być wskazane w harmonogramie. 4.Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać usługę będąca przedmiotem zlecenia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, obowiązującym prawem i postanowieniami umowy przy dołożeniu należytej staranności, 2) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, szkolenia, sprawny i przygotowany do prowadzenia kursu sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe (np. podręczniki, skrypty, płyty, produkty spożywcze i inne materiały) na własność; nie prowadzić kursów, szkoleń w systemie e-learning, 3) przeprowadzić zajęcia przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające Właściwą realizację kursu, szkolenia, 4) prowadzić zajęcia głównie w formie zajęć praktycznych, instruktażu, warsztatów - Zajęcia teoretyczne nie mogą dominować w trakcie kursu, szkolenia, 5) wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi, opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; http://www.efs.gov.pl/zpfe/stronyldokumenty.aspx. 6) poinformować beneficjentów oraz Zamawiającego - przed rozpoczęciem zajęć - o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu, 7) przeprowadzić wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny, a tam gdzie jest to wskazane w opisie przedmiotu zamówienia państwowy, 8) opracować program kursu, szkolenia tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty program kursu, szkolenia. W programach należy uwzględnić metody i techniki nauczania z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przekazywanych uczestnikom kursu, szkolenia. Nie można prowadzić kursu, szkolenia w systemie e-learning, 9) dostarczyć Zamawiającemu, najdalej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, uwierzytelnioną kserokopię list obecności uczestników kursu, szkolenia, 10) poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności beneficjenta na kursie, szkoleniu drogą mailową na adres: mops_grajewo@hot.pl i telefoniczną lub faksem w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku nie dopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności beneficjenta na zajęciach Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące dla tego beneficjenta, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności, 11) realizować zamówienie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż. 12) przekazać Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w ust. 2 Postanowień dodatkowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak i podmiotów kontrolujących Zamawiającego, w tym prawo uczestnictwa w pierwszych i ostatnich zajęciach kursu, szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd w dokumentację kursu i przeprowadzenie niezbędnej ankietyzacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadził przynajmniej dwie usługi szkoleniowe o dowolnej tematyce.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobami, które będą przeprowadzały szkolenie i przeprowadziły co najmniej 1 szkolenie lub kurs, których zakres tematyczny odpowiada tematowi szkolenia lub kursu z tej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W realizacji zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowania dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załączniki do SIWZ: formularz oferty; formularz wyliczenia kosztów; formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; zaakceptowany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cai.mops.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6 pokój nr 9, 19-200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 14:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6 pokój nr 9, 19-200 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu PRAWA JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJE WSTĘPNE PRZYŚPIESZONE, CE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu PRAWA JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJE WSTĘPNE PRZYŚPIESZONE, CE dla 4 osób. Szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Miejsce przeprowadzenia szkolenia Miasto Grajewo. W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć i egzaminów poza Grajewem, Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić to z Zamawiającym, Wykonawca zapewnia nieodpłatny dojazd uczestników z i do Grajewa. Program szkolenia ma zawierać liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Oferta szkolenia powinna uwzględniać koszt kursu teoretycznego, praktycznego, egzaminu wewnętrznego, koszt pierwszego podejścia absolwenta kursu do egzaminu państwowego, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, badań lekarskich, badań psychotechnicznych od dnia rozpoczęcia szkolenia do dnia zakończenia szkolenia. Inne istotne elementy kursu: zajęcia praktyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, średnio 2 godziny zegarowe dziennie. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie, w tym 7 godz. zajęć dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne nie mogą odbywać się w systemie e-learning. Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie będą w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii wskazanego w ofercie pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni samochód zastępczy. Po naprawie, kolejne etapy szkolenia prowadzone są na pojeździe wskazanym w ofercie lub innym nie starszym niż auto które podlega naprawie. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia, w miejscu szkolenia wskazanym w ofercie, zobowiązany jest zapoznać się z informacją o zagrożeniach występujących w miejscu szkolenia. Zobowiązany do wykonania usługi, w miejscu szkolenia określonym w ofercie, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP (Dz. U. nr 169 z28.08.2003r.) i ppoż. Materiały szkoleniowe powinny dotyczyć ściśle tematyki szkolenia. Materiały powinny mieć formę co najmniej papierową (podręczniki, skrypty, płyty), powinny zawierać aktualne przepisy w tym wyjaśnienia poszczególnych zagadnień, czy też graficzne rozrysowanie zasad obowiązujących w przepisach prawa. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie logotypy - wytyczne POKL. Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu PRAWA JAZDY KAT. B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu PRAWA JAZDY KAT. B dla 15 osób. Szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Miejsce przeprowadzenia szkolenia Miasto Grajewo. W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć i egzaminów poza Grajewem, Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić to z Zamawiającym, Wykonawca zapewnia nieodpłatny dojazd uczestników z i do Grajewa. Program szkolenia ma zawierać liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Oferta szkolenia powinna uwzględniać koszt kursu teoretycznego, praktycznego, egzaminu wewnętrznego, koszt pierwszego podejścia absolwenta kursu do egzaminu państwowego, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, badań lekarskich, badań psychotechnicznych od dnia rozpoczęcia szkolenia do dnia zakończenia szkolenia. Inne istotne elementy kursu: zajęcia praktyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, średnio 2 godziny zegarowe dziennie. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie, w tym 7 godz. zajęć dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne nie mogą odbywać się w systemie e-learning. Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie będą w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii wskazanego w ofercie pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni samochód zastępczy. Po naprawie, kolejne etapy szkolenia prowadzone są na pojeździe wskazanym w ofercie lub innym nie starszym niż auto które podlega naprawie. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia, w miejscu szkolenia wskazanym w ofercie, zobowiązany jest zapoznać się z informacją o zagrożeniach występujących w miejscu szkolenia. Zobowiązany do wykonania usługi, w miejscu szkolenia określonym w ofercie, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP (Dz. U. nr 169 z28.08.2003r.) i ppoż. Materiały szkoleniowe powinny dotyczyć ściśle tematyki szkolenia. Materiały powinny mieć formę co najmniej papierową (podręczniki, skrypty, płyty), powinny zawierać aktualne przepisy w tym wyjaśnienia poszczególnych zagadnień, czy też graficzne rozrysowanie zasad obowiązujących w przepisach prawa. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie logotypy - wytyczne POKL. Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu KOSMETYCZNEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu KOSMETYCZNEGO dla 14 osób. Termin realizacji szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Liczba godzin szkolenia 90 godz. lekcyjnych ( podzielonych na moduł teoretyczny i praktyczny). Koszt szkolenia, serwis kawowy. Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych: Moduł teoretyczny, który obejmować będzie co najmniej następujące zagadnienia: wyposażenie stanowiska pracy, urządzenie gabinetu kosmetycznego, metody oraz środki do dezynfekcji, budowa skóry, funkcje skóry, rodzaje cer i ich charakterystyka (cera normalna, sucha, tłusta, mieszana, zniszczona, starcza, atroficzna, naczynkowa, wrażliwa), pielęgnacja twarzy i ciała w gabinecie kosmetycznym (dostosowanie zabiegu do potrzeb klienta, rodzaje zabiegów, wybór zabiegu ze względu na rodzaj cery), podstawy dermatologii (najczęściej spotykane schorzenia w gabinecie kosmetycznym, choroby skóry), podstawy chemii kosmetycznej (składniki aktywne, zioła), zagadnienia teoretyczne dotyczące poszczególnych zajęć praktycznych (wskazania i przeciwwskazania do wykonywanych zabiegów, schemat zabiegów wraz z opisem wykonywanych czynności). 2) Moduł Praktyczny, który obejmować będzie co najmniej następujące zagadnienia: wywiad z klientką i dobór odpowiedniego zabiegu, demakijaż oczu, twarzy, szyi i dekoltu, diagnoza cery, wykonywanie peelingów (enzymatyczne, drobnoziarniste, gruboziarniste, peelingi dłoni, stóp), masaż twarzy, szyi i dekoltu - masaż kosmetyczny, nakładanie masek kremowych (nawilżające, odżywcze, przeciwzmarszczkowe, liftingujące), nakładanie masek żelowych, nakładanie masek algowych, henna brwi i rzęs, regulacja brwi, mikromasaż ultradźwiękami okolic oczu, zabieg na okolice oczu (maski kremowe, maski algowe), wykonywanie depilacji woskiem poszczególnych partii ciała: (wąsik, pachy, bikini, uda, łydki, ręce). Inne istotne elementy kursu: Wykonawca zobowiązuję się do wydania uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu Kosmetyczka. Wykonawca zobowiązuje się również do opracowania programu kursu, szkolenia tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu KRAWIECKIEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu KRAWIECKIEGO dla 5 osób. Termin realizacji szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Liczba godzin szkolenia 90 godz. lekcyjnych ( podzielonych na moduł teoretyczny i praktyczny). Oferta szkolenia powinna uwzględniać: Koszt szkolenia, serwis kawowy oraz minimum programowe zawierające: Technologia materiałoznawstwa, Maszynoznawstwo tj: obsługa maszyn i konserwacja maszyn podstawowych i specjalnych, regulacja maszyn i usuwanie drobnych usterek, maszyny szwalnicze podstawowe; zasady tworzenia ściegu. Krój i modelowanie - pojęcia podstawowe z zakresu modelowanie form odzieży, Pomiary sylwetki, wymiary podstawowe i kontrolne, płaszczyzny, linie i punkty pomiarowe umownie wyznaczane na sylwetkę; symbolika pomiarów, siatka konstrukcyjna. Modelowanie form spódnicy/spodni/bluzki Praktyczna nauka przeróbek krawieckich. Poznanie poszczególnych technik wykonywania ściegów: ręczne - zasadnicze i ozdobne, pikowanie, haftowanie, obszywanie dziurek, przyszywanie guzików, wszywanie zamków, skracanie, podwijanie, zwężanie, poszerzanie, wymiany podszewek, obsługa i użytkowanie maszyn stebnówek; Wykonanie spódnicy damskiej/spodni/bluzki. Przepisy BHP. Wykonawca zapewni materiały o różnej strukturze na praktyczne zajęcia szycia oraz manekiny instruktażowe Koszt materiałów przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu nie może przekroczyć 40% całkowitej wartości kursu. Wykonawca zobowiązuje się również do opracowania programu kursu, szkolenia tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH dla 8 osób. Termin realizacji szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Liczba godzin szkolenia 150 godz. lekcyjnych ( podzielonych na moduł teoretyczny i praktyczny). Oferta szkolenia powinna uwzględniać: Koszt szkolenia, serwis kawowy. W ramach zajęć teoretycznych kursu Technolog robót wykończeniowych wykonawca zapewni: podręczniki, materiały do praktycznej nauki kursu, skrypty, materiały piśmienno-biurowe, środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewnia: instruktorów nauki zawodu oraz materiały budowlane, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Ponadto Wykonawca zapewni sprzęt, narzędzia i urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń wykorzystywanych podczas szkolenia. Wykonawca zapewni taką ilość materiałów budowlanych, która pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie 100 godzin zajęć praktycznych kursu. Koszt materiałów przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu nie może być niższy niż: 40% całkowitej wartości kursu. Przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających dostarczenie w wymaganej ilości materiałów do przeprowadzenia praktycznej nauki zawodu. Wykonawca zobowiązuje się również do opracowania programu kursu, szkolenia tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Wózki widłowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu WÓZKI WIDŁOWE dla 15 osób. Termin realizacji szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Liczba godzin szkolenia 56 godz. lekcyjnych (z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej). W cenę kursu wchodzi szkolenie BHP, badania profilaktyczne, materiały szkoleniowe, serwis kawowy. Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników szkolenia stosownych umiejętności i uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych napędzanych i bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych Program szkolenia - obsługa wózka jezdniowego powinien zawierać zagadnienia dotyczące: Budowy wózka, samodzielnego prowadzenia wózka, wykonywania operacji manewrowych, wiadomości z zakresu pobieranie i składanie ładunków z wykorzystaniem wózka jezdniowego, zabezpieczenie ładunku podczas transportu, przestrzeganie przepisów i zasad BHP, bezpieczna wymiana butli. Wykonawca zobowiązuje się również do opracowania programu kursu, szkolenia tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu KONSERWATOR TERENÓW ZIELENI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu KONSERWATOR TERENÓW ZIELENI dla 12 osób. Termin realizacji szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Liczba godzin szkolenia 180 godz. lekcyjnych ( podzielonych na moduł teoretyczny i praktyczny). Oferta szkolenia powinna uwzględniać: Koszt szkolenia, serwis kawowy. Ponadto w cenie zawarte powinny być: koszt materiałów szkoleniowych związanych z tematyką szkolenia. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora terenów zielonych. Zajęcia powinny przygotować uczestników do pracy w charakterze pracownika, który pielęgnuje trawę, kwiaty, drzewa i krzewy w ogrodach lub parkach, będących własnością publiczną lub prywatną. W ramach szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się m.in. z.: a)wiadomościami ogólnymi o uprawie gleby i nawożeniu roślin:- podstawowe wiadomości z botaniki;- uprawa gleby;- nawożenie i ochrona roślin; b) elementami projektowania i zakładania terenów zieleni:- urządzanie terenów zieleni;- prace porządkowe i roboty ziemne;- mała architektura ogrodowa; - maszyny i urządzenia używane do prac przygotowawczych przy urządzaniu terenów zieleni; c) analizą terenu przed przystąpieniem do prac:- rozeznanie terenów przeznaczonych do pielęgnacji; - analiza gleby; d) wiadomościami z zakresu BHP:- regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;- zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników; - zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; e) zakładaniem i pielęgnacją trawników, rabat kwiatowych- sadzenie trawników; - nawadnianie, pielęgnacja;- renowacja trawników;- inne formy dekoracji roślinnej;- mechanizacja pielęgnacji powierzchni trawiastych f) sadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów:- nawadnianie, pielęgnacja;- urządzenia i narzędzia do pielęgnacji drzew i krzewów;- narzędzia i maszyny do ścinania i karczowania drzew;- przycinanie żywopłotów oraz drzew i krzewów. Wykonawca zapewni taką ilość materiałów do zajęć praktycznych, która pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie 150 godzin zajęć praktycznych kursu. Koszt materiałów przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu nie może być niższy niż: 40% całkowitej wartości kursu. Przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających dostarczenie w wymaganej ilości materiałów do przeprowadzenia praktycznej nauki zawodu. Wykonawca zobowiązuje się również do opracowania programu kursu, szkolenia tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM OSOBISTYM.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM OSOBISTYM dla 51 osób podzielonych na 3 grupy. Termin realizacji szkolenia będą przeprowadzone od dnia podpisania umowy do 31 października 2013 roku. Po dokonaniu wyboru oferty i przed podpisaniem umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Liczba godzin: 36 godz. lekcyjnych: 3 grupy średnio po 17 osób: po 12 godzin lekcyjnych na każdą grupę. Oferta szkolenia powinna uwzględniać: koszt szkolenia, ponadto w cenie zawarte powinny być: koszt materiałów szkoleniowych związanych z tematyką szkolenia, koszt serwisu kawowego. Wykonawca zobowiązuję się do wydania uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu Warsztaty gospodarowania budżetem osobistym zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej MENiS-III/1. Wykonawca zobowiązuje się również opracować program kursu, szkolenia tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-06-18

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-06-19

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-06-18