Ogłoszenie z dnia 2013-06-18 - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w Grajewie na Os. Broniewskiego 3 o pow. 90,00 m2.

Tytuł Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w Grajewie na Os. Broniewskiego 3 o pow. 90,00 m2.
Data wydania 2013-06-18

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Grajewo działając przez Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w Grajewie na Os. Broniewskiego 3 o pow. 90,00 m2. Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, usługowo-biurową lub inną działalność nieuciążliwą.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie.
2. Cena wywoławcza czynszu najmu netto – 10,00 zł za 1m2 + podatek VAT.
3. Wadium w wysokości 3321,00 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden 00/100) należy wpłacić do dnia 25.06.2013 roku włącznie na konto 19 8768 1013 1300 4284 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie O/ Grajewo.
4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.
5. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie kaucji, stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
6. Wygrywający przetarg opłacać będzie czynsz oraz opłaty za media do 10 każdego miesiąca z góry, od dnia protokolarnego przekazania lokalu.
7. Aktualizacja opłat za najem lokalu następować będzie według § 19 Zarządzenia nr 295/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku o treści: „Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w I kw. każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS”.

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie do dnia 28.06.2013 roku do godz. 900 z dopiskiem „Lokal użytkowy Os. Broniewskiego 3 pow. 90m2”.

                   Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i musi być podpisana.
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu + 23% podatek VAT

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu ADM w Grajewie ul. Strażacka 6 codziennie w godzinach pracy od 730 do 1530 lub telefonicznie pod numerem  86 – 273 08 83

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-06-18

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-06-18

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-06-18