Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 115689 - 2013 z dnia 2013-06-18 - Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie

Tytuł Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie
Numer 115689 - 2013
Data wydania 2013-06-18

Grajewo: Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie
Numer ogłoszenia: 115689 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172696 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie. 2. Zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji i obejmuje: - rozbiórkę pokrycia z eternitu falistego z wywozem i utylizacją płyt eternitowych -     szacunkowa ilość ok. 56 m2, - rozbiórkę pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku - szacunkowa ilość ok. 308,25 m2, - wymianę deskowania dachu z desek w odstępach - szacunkowa ilość ok. 372 m2, - rozbiórkę rynien - szacunkowa ilość ok. 47 m, - rozbiórkę rur spustowych - 39 m, - rozebranie obróbek blacharskich kominów, okapów i ogniomurów - szacunkowa ilość ok. 24 m2, - rozebranie kominów ponad dachem - szacunkowa ilość ok. 3 m3, - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. 2 km - szacunkowa ilość ok. 5 m3, - krycie dachu blachą trapezową powlekaną w kolorze ceglastym - szacunkowa ilość ok. 372 m2, - wykonanie izolacji z folii polietylenowej - szacunkowa ilość ok. 372 m2, - wykonanie pasa pod rynnowego i nad rynnowego z blachy ocynkowanej - szacunkowa ilość ok. 24 m2, - wykonanie i montaż rynien Ø 150 mm - szacunkowa ilość ok. 48 m, - montaż gąsiorów dachowych z blachy powlekanej w kolorze dachu - szacunkowa ilość ok. 24 m, - wykonanie i montaż rur spustowych Ø 120 mm z blachy ocynkowanej - szacunkowa ilość ok. 39 m, - wymurowanie kominów dymowych z cegły klinkierowej - szacunkowa ilość ok. 5 m3, - wykonanie obróbek kominów, okapu i ogniomuru z blachy powlekanej w kolorze dachu - szacunkowa ilość ok. 17 m2, - wykonanie czapek żelbetowych na kominach - szacunkowa ilość ok. 2 m2, - wykonanie i montaż ław kominiarskich - 4 m, - montaż wyłazu dachowego - 1 szt., - montaż zapór śniegowych - 20 m, - montaż i demontaż rusztowania do przebudowy kominów 2 kpl. 3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.. 4. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: - zabezpieczyć teren remontu przed dostępem osób trzecich, - rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej, - wykonać niezbędne osłony zabezpieczające przechodniów oraz pojazdy poruszające się w obrębie budynku, - uzyskać zezwolenia na zajęcie pasów drogowych w celu prowadzenia robót, - wykonać zabezpieczenia umożliwiające prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji energetycznej, ewentualnie uzyskać zgodę na wyłączenie linii energetycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Budowlane ANBET Sebastian Niedźwiedzki, Os. 1000-lecia 3/26, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46289,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 34981,76

  • Oferta z najniższą ceną: 34981,76 / Oferta z najwyższą ceną: 74080,82

  • Waluta: PLN.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-06-18

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-06-18

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-06-18