Ogłoszenie Nr 108621 - 2013 z dnia 2013-06-12 - o udzieleniu zamówienia - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych
Numer 108621 - 2013
Data wydania 2013-06-12

Grajewo: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 108621 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76893 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28104,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21040,00

  • Oferta z najniższą ceną: 21040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24443,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-06-12

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-06-12

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-06-12