Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 105187 - 2013 z dnia 2013-06-10 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie.

Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie.
Numer 105187 - 2013
Data wydania 2013-06-10

Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 105187 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69815 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę : 1) nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej w Grajewie zgodnie z Uchwałą Nr 57/XI/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu przestrzennego miasta Grajewo dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i Spokojnej, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 28 poz.446 z dnia 27 sierpnia 1999r. Kanalizację deszczową należy włączyć do projektowanego przez GDDKiA Oddział Białystok kolektora deszczowego w ulicy Wojska Polskiego. 2) kanału sanitarnego łączącego kanalizację sanitarną ul. Spokojnej z ul. Ekologiczną, przebiegającą w liniach rozgraniczających ulic: 01KL, 04KD, 05KD, 03KL i przez teren 16 ZP, co wynika z miejscowego planu przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/120/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 11.04. 2008 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie na północny-wschód od Kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 107 poz. 1107 z dnia 08 maja 2008 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 39852,00

  • Oferta z najniższą ceną: 39852,00 / Oferta z najwyższą ceną: 122877,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-06-10

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-06-10

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-06-10