Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 80649 - 2013 z dnia 2013-05-17 - KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tytuł KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer 80649 - 2013
Data wydania 2013-05-17

 

Grajewo: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 80649 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60293 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62005,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 62005,00

  • Oferta z najniższą ceną: 62005,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112840,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-05-21

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-05-21

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-05-21