Zamówienie Nr 69815 - 2013 z dnia 2013-05-09 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie.

Tytuł opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie.
Numer 69815 - 2013
Data wydania 2013-05-09

 

Grajewo: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 69815 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej w Grajewie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej: pn 1. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej , a w szczególności: a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1 : 500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z wykazem właścicieli gruntów, b) dokumentacji geotechnicznej do celów projektowych - 3 egz., c) projektów budowlanych : a/ projektu budowlanego nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej - 5 egz., b/ projektu stałej organizacji ruch - 3 egz., c/ projektu likwidacji ewentualnych kolizji uzbrojenia (kable energetyczne, telekomunikacyjne itp.) - 5 egz., d) projektów wykonawczych - stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych dla wszystkich branż w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych - po 5 egz. e) przedmiarów robót dla wszystkich branż - po 3 egz. , f) kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - po 3 egz. , g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży - po 3egz., h) materiałów do uzyskania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 5egz, i) materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 3 egz. 2 Dokumentacji projektowej pn Budowa kanału sanitarnego w obrębie ulicy Kościelnej, a w szczególności: a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1 : 500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z wykazem właścicieli gruntów, b) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej - 5egz., c) projektu wykonawczego - stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych - 5 egz., d) przedmiaru robót - 3 egz., e) kosztorysu inwestorskiego - 3 egz., f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 3egz., g) materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 3egz ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zrealizowali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na prace projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej nawierzchni drogowej i infrastruktury technicznej w ulicy o długości min. 500 mb; Należy podać ich rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają przedstawić jeden wspólny wykaz. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie. Spełnienie ww warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia - nie spełnia.Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w pracach projektowych będą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia; Osoby proponowane do pełnienia funkcji projektanta powinny posiadać uprawnienia projektowe w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz powinny posiadać minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku projektanta. Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Jeżeli osoby, o których mowa wyżej, nie są pracownikami Wykonawcy w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy to należy złożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu wg załącznika nr 3, że podejmuje się pełnienia obowiązków z chwilą podpisania przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym. Spełnienie ww warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia - nie spełnia.Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-05-09

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-05-09

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-05-09