Zamówienie Nr 172696 - 2013 z dnia 2013-04-30 - Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie

Tytuł Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie
Numer 172696 - 2013
Data wydania 2013-04-30

 

Grajewo: Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie
Numer ogłoszenia: 172696 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Buczka 9 w Grajewie. 2. Zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji i obejmuje: - rozbiórkę pokrycia z eternitu falistego z wywozem i utylizacją płyt eternitowych -   szacunkowa ilość ok. 56 m2, - rozbiórkę pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku - szacunkowa ilość ok. 308,25 m2, - wymianę deskowania dachu z desek w odstępach - szacunkowa ilość ok. 372 m2, - rozbiórkę rynien - szacunkowa ilość ok. 47 m, - rozbiórkę rur spustowych - 39 m, - rozebranie obróbek blacharskich kominów, okapów i ogniomurów - szacunkowa ilość ok. 24 m2, - rozebranie kominów ponad dachem - szacunkowa ilość ok. 3 m3, - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. 2 km - szacunkowa ilość ok. 5 m3, - krycie dachu blachą trapezową powlekaną w kolorze ceglastym - szacunkowa ilość ok. 372 m2, - wykonanie izolacji z folii polietylenowej - szacunkowa ilość ok. 372 m2, - wykonanie pasa pod rynnowego i nad rynnowego z blachy ocynkowanej - szacunkowa ilość ok. 24 m2, - wykonanie i montaż rynien Ø 150 mm - szacunkowa ilość ok. 48 m, - montaż gąsiorów dachowych z blachy powlekanej w kolorze dachu - szacunkowa ilość ok. 24 m, - wykonanie i montaż rur spustowych Ø 120 mm z blachy ocynkowanej - szacunkowa ilość ok. 39 m, - wymurowanie kominów dymowych z cegły klinkierowej - szacunkowa ilość ok. 5 m3, - wykonanie obróbek kominów, okapu i ogniomuru z blachy powlekanej w kolorze dachu - szacunkowa ilość ok. 17 m2, - wykonanie czapek żelbetowych na kominach - szacunkowa ilość ok. 2 m2, - wykonanie i montaż ław kominiarskich - 4 m, - montaż wyłazu dachowego - 1 szt., - montaż zapór śniegowych - 20 m, - montaż i demontaż rusztowania do przebudowy kominów 2 kpl. 3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 4. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: - zabezpieczyć teren remontu przed dostępem osób trzecich, - rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej, - wykonać niezbędne osłony zabezpieczające przechodniów oraz pojazdy poruszające się w obrębie budynku, - uzyskać zezwolenia na zajęcie pasów drogowych w celu prowadzenia robót, - wykonać zabezpieczenia umożliwiające prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji energetycznej, ewentualnie uzyskać zgodę na wyłączenie linii energetycznej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone jedynie gdy zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz: - zrealizowali z należytą starannością w ostatnich 5 latach (2008-2012) co najmniej 3 zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym jak w niniejszym postępowaniu i o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł każde, potwierdzone dokumentami z których wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Będą zatrudniać w momencie złożenia oferty osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; Jeżeli osoba, o której mowa wyżej, nie jest pracownikiem Wykonawcy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, to należy załączyć zobowiązanie do współpracy, stanowiące że osoba podejmie obowiązki z chwilą podpisania umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo Sekretariat (pok. Nr 21) ul. Strażacka 6A 19 - 200 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-04-30

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-05-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-04-30