Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 164944 - 2013 z dnia 2013-04-25 - Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2013r.

Tytuł Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2013r.
Numer 164944 - 2013
Data wydania 2013-04-25

Grajewo: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2013r.
Numer ogłoszenia: 164944 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118360 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2013r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1maja 2013 r. do 31 października 2013 r. W zakres zamówienia wchodzi : a) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników, b) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, c) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, d) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, Zakres prac obejmuje : 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki (polbruk) w pasach przy krawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m: a) 2 razy w tygodniu (w dniach : poniedziałek, piątek) ulice: Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.083 m, b) 1 raz w tygodniu (w dniach : wtorek, środa, czwartek) ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Bema, Boczna, Buczka, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Dworna, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego , Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna - dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego z dojazdem do bloków TBS, Ks. Pęzy, Lipowa, Liryczna, Łazienna, Łąkowa, Magazynowa, Nowo Osiedle, Ogrodowa, Os. Młodych, Parkowa, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Przygodowa, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sawickiej, Sienkiewicza, Skośna - dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 23-go Stycznia, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na Os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, o łącznej długości 22.700 m. , - drogi wewnętrzne na os. Tysiąclecia (na działce Nr 1816/21) o długości 180 m oraz 3 na os. Broniewskiego (na działkach Nr 1731, 1818/ 41, 1818/ 43, 1818/ 45, 1818/ 47, 1818/ 53, 1818/ 56, 1818/ 58, 1818/ 66, 1818/ 68, 1819/1, 1819/2) o długości 465 m, - parking przy ul. Ełckiej - 1143 m2, c) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Robotnicza o długości 970 m, d) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Braci Świackich o długości 1650 m, 2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych - raz w miesiącu ulice : Ekologiczna, Elektryczna o długości łącznie 800 mb. 3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników : a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 2370 m 2 w ulicach: - Kopernika: na wysokości targowicy miejskiej - 300 m2, - Piłsudskiego: na wysokości szaletu - 80 m2, - Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych - 400 m2, - Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1200 m2, - Traugutta przy stacji TRAFO - 50 m2, - Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego - po stronie parku - 340 m2, b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 14.470 m2 w ulicach: - Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków - 260 m2, - schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2, - Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 6, 8, działki Nr 1735/3, parku Central oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), ul. Koszarowa na wysokości parku Central- 1390 m2 , - Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta - 950 m2, - Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku, Popiełuszki - na wysokości parku - 400 m2, - Grunwaldzkiej (strona prawa) - 750 m2 , - Łaziennej - strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka - 200 m2, - Dwornej - całość z wyłączeniem odcinka od ul. Ełckiej do Wiejskiej, od ul. Krótkiej do załamania ogrodzenia dz. 983/3, na wysokości posesji Nr 28 - 3000 m2, - Krasickiego - chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21) oraz na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 - 300 m2, - Targowej - strona lewa na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Konstytucji 3 Maja i schody oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A - 580 m2, - Koszarowej - po obu stronach na wysokości targowicy miejskiej - 340 m2, na wysokości bloku Nr 17 - 240 m2, - Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej - 230 m2, - Legionistów - całość - 150 m2, - droga wewnętrzna od ul. 9PSK prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe - od bloku nr 61 do końca - po stronie placu zabaw - 220 m2, - Szkolnej - od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2, - Kolejowej - strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456/2 do końca - 1250 m2, - ul. 9PSK łącznik - strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2, - M. Konopnickiej - chodnik między ul. M. Konopnickiej a ul. Łąkową, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku Łąkowa 1 od strony ul. M. Konopnickiej- 250m2, -Pułaskiego - chodniki po stronie cmentarza - 400m2, - Łąkowa - od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickej - w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 400 m2, - Baczyńskiego - na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2, - os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2, - ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio- 150 m2, - Wiktorowo - od ul. Targowej do os. Młodych -160m2, - Pęzy - rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2, - droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 - całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI - 290m2, - Lipowej - 200m2, c) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników. 4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok.200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy. 5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (20 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania . 6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedzielę i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy. 7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta - 6 imprez..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277777,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 249274,48

  • Oferta z najniższą ceną: 249274,48 / Oferta z najwyższą ceną: 249274,48

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-04-25

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-04-25

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-04-25