Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 108292 - 2013 z dnia 2013-03-19 - Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 18.03.2012 - 30.11.2013 r.

Tytuł Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 18.03.2012 - 30.11.2013 r.
Numer 108292 - 2013
Data wydania 2013-03-19

 

Grajewo: Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 18.03.2012 - 30.11.2013r.
Numer ogłoszenia: 108292 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50590 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 18.03.2012 - 30.11.2013r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 18.03.2013 - 30.11.2013r. W ramach pielęgnacji i bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej należy objąć nadzorem wszystkie urządzone tereny i obiekty, w tym również stawy i rowy w parku Central. Szczegółowy zakres utrzymania zieleni miejskiej w 2013 roku obejmuje: 1) konserwację i bieżące utrzymanie niżej wymienionych obiektów: a) parki położone na terenie miasta, w tym: - park przy ul. Strażackiej - 18.525 m ² - park przy ul. Nowickiego - 4.900 m 2 - park przy Urzędzie Miasta - 5.340 m 2 - park i plac zabaw oraz teren wokół budynku Grajewskiej Izby Historycznej przy ul. Wojska Polskiego - 11.800 m 2 b) park CENTRAL, w tym: - pielęgnację i konserwację łąk i trawników - ok. 40.000 m2 , - odchwaszczanie i oczyszczanie alejek żwirowych - ok. 6.400 m2 , - pielęgnację drzew - utrzymanie tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew, - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasteczka ruchu drogowego - koszenie trawy, zamiatanie alejek, wywożenie śmieci z koszy, remont ławek, - letnie utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych (z wyłączeniem zimowego utrzymania alejki głównej w parku Central - w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia), - utrzymanie w czystości, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na 2 schodach stanowiących zejścia do parku od ul. Konstytucji 3 Maja i os. Broniewskiego (przy bloku Nr 8,11), - konserwację stawów i rowów położonych na terenie parku, w tym : * koszenie skarp rowów oraz dna rowów - na bieżąco, * koszenie skarp stawów - na bieżąco, * usuwanie namułów z dna rowów - w miarę potrzeby, * oczyszczanie stawów i rowów z nieczystości stałych - na bieżąco, * usuwanie awarii drenarskich - w miarę potrzeby, * odmulanie studzienek drenarskich - w miarę potrzeby, * usuwanie rzęsy z lustra wody w stawach - na bieżąco, * utrzymanie w należytym stanie zasuwy spustowej - na bieżąco, * zbieranie i wywożenie na bieżąco nieczystości stałych z terenu parku. c) trawniki, skwery i zieleńce, w tym: - skwer na Pl. Niepodległości - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Grunwaldzkiej - 669 m2 - trawniki przy klubie Hades i parking trawiasty - 1.920 m2 - trawniki przy scenie estradowej przy klubie Hades - 6.000 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wilczewo - 836 m2 - trawniki na os. Południe przy bloku Nr 3 - 1.500 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wesołej - 630 m2 - trawniki przy ul. Mickiewicza - 1.400 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Nowo Osiedle - 400 m2 - trawniki przy ul. Targowej - 500 m2 - trawniki przy ul. 9 PSK - 4.200 m2 - trawniki przy ul. Wojska Polskiego oraz na skarpach przy schodach MDK wraz z krzewami i kwiatami - 1.800 m2 - trawnik przy szalecie miejskim ul. Piłsudskiego - 100 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy ulicą a parkingiem TBS - 2.200 m2 - zieleniec i trawniki przy ul. Pułaskiego - 3.600 m2 - skwer przy ul. Nowo Osiedle - 50 m2 - skwer przy ul. Popiełuszki - 50 m2 - skwer i trawniki przy przedszkolu Nr 6 na os. Południe - 850 m2 - trawniki przy ul. Szpitalnej - 4.200 m2 - trawniki przy ul. Ekologicznej - 2.500 m2 - trawniki przy ul. Ks Pęzy - 1.200 m2 - trawniki przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Słonecznej, Kolejowej - 1.800 m2 - trawniki przy ul. Dwornej - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Nowickiego i skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego i Traugutta - 450 m2 - trawniki przy ul. Kolejowej - 200 m2 pozostałe miejskie tereny zieleni urządzonej, w tym m.in.: - tereny rekreacyjne położone pomiędzy ul. Legionistów a torami PKP, na działce Nr 4603/1 - 20.000 m2 - boisko przy ul. Ks. Pęzy - 1.550 m2 - boisko za parkingiem na Oś. Centrum - 3.000 m2 - boisko na os. 1000-lecia (działka nr 1816/19 i 1816/20) - 800 m2 - plac przy garażach - ul. Strażacka 17 - 360 m2 Zakres robót przy obiektach, wymienionych w punkcie 1, polega na: a) utrzymaniu należytego stanu darni poprzez systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie, b) utrzymaniu czystości i porządku poprzez wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, c) odsiewaniu trawy w miejscach wydeptanych - ok. 200 m2 d) obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na skwerkach i w gazonach ok. 800 m2, prace polegają na wykonywaniu nasadzeń kwiatowych w ilości 9000 szt. w miesiącach: kwiecień - maj - pierwsze nasadzenie, czerwiec - lipiec - drugie nasadzenie oraz ich pielęgnacji w okresie wegetacji. Miasto Grajewo zabezpieczy sadzonki kwiatów. Miejsca nasadzeń : - parki miejskie, skwer i trawniki na skrzyżowaniu dróg krajowych i przy Placu Niepodległości, - teren przed Urzędem Miasta, przy ul. Mickiewicza, Nowickiego, - herb Grajewa przy ul. Ełckiej, - zieleniec przed MDK (ul. Wojska Polskiego), - skwery przy ul. Koszarowej; 2) utrzymanie właściwej estetyki terenów nie urządzonych stanowiących mienie miejskie: a/ położonych pomiędzy Osiedlem Młodych, a ul. Kopernika na działkach nr 3963, 3964/9, 1611/6, 1618/2 (lasek) - utrzymanie polega na odchwaszczaniu terenu wokół drzewek, placu zabaw i w rejonie rowu, b/ położonych przy ul. Targowej naprzeciwko Szpitala (pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja a budynkiem TBS na działce nr 1888/9 ) - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy, chwastów i zbieraniu śmieci, c/ położonych na os. Centrum w sąsiedztwie parkingu za kościołem i bloków mieszkalnych na działce nr 1061/11 - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, d/ zieleni przydrożnej nieurządzonej i rowów w pasach dróg miejskich, w szczególności - przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Działkowej, Kolejowej, Wiktorowo, Ekologicznej (od ul. Kopernika do ul. Wiktorowo i od ul. Elektrycznej do ul. Topolowej), Elektrycznej, ul. 9-ego PSK, Robotniczej, Grunwaldzkiej, Dwornej, Wyzwolenia, Lipowej, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Ks. Pęzy (do ogródków działkowych i przepompowni ścieków), 23 - Stycznia, Wilczewo, Sienkiewicza, Wierzbowej, 11-go Listopada, Sadowej, Rolnej, Bocznej, Partyzantów, Wąskiej, Braci Świackich, Legionistów - utrzymanie polega na wykaszaniu chwastów i zbieraniu śmieci, e/ skarp na os. Broniewskiego i os. 1000 - lecia przy zjeździe do parku Central - utrzymanie polega na wykoszeniu i zbieraniu śmieci oraz utrzymanie w czystości, odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na schodach stanowiących zejście do ul. Buczka, f/ położonych na os. Południe pomiędzy budynkami TBS a Zespołem Szkół Zawodowych i garażami w ul. Ekologicznej: pomiędzy garażami na os. Południe (powierzchnia ok. 1,5 ha); tereny położone przy drodze - działka nr 2031/70 (droga żwirowa od ul. 9 Pułku Strzelców Konnych) po obu stronach (powierzchnia ok. 1,5 ha) oraz na działkach nr 2046/7, 2046/8, 2056/3, 2056/5, 2056/6, 2055/9, 2055/13, 2055/14, 2055/15, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/14, 2053/16, 2053/18, 2053/20, 2052/4, 2052/4, 2052/13, 2052/15, 2052/17, 2052/19, 2051/7 - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów w 2 okresach - do końca maja i do końca sierpnia, g/ terenów położonych pomiędzy zabudową jednorodzinną przy ul. Baczyńskiego, Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi im. H. Sawickiej, a przepompownią ścieków i ul. Ks. Pęzy na działkach nr 853, 839, 855, 849 - utrzymanie polega na wykaszaniu chwastów i zbieraniu śmieci, 3) Utrzymanie drzew i krzewów rosnących przy ulicach będących drogami miejskimi oraz na terenie parków, polegające na dokonaniu cięć pielęgnacyjnych, usuwaniu odrostów przy drzewach, utrzymaniu w obrębie drzew tzw. czarnego ugoru, 4) Pielęgnację żywopłotów znajdujących się : a) przy Urzędzie Miasta - 500 mb b) w parku przy ul. Wojska Polskiego 180 mb c) przy klubie Hades 150 mb d) przy szalecie miejskim 70 mb Pielęgnacja żywopłotów polega na podcinaniu i formowaniu na bieżąco, utrzymywaniu tzw. czarnego ugoru w pasie żywopłotu, podlewaniu i nawożeniu żywopłotów. 5) Pielęgnację nowo posadzonych drzew ( ok. 10 szt.) i krzewów ( ok. 50 szt.) wskazanych przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta. Pielęgnacja polega na okopywaniu drzew i utrzymaniu tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew, podcinaniu, formowaniu, podlewaniu i nawożeniu. 6) Oczyszczenie i odchwaszczenie alejek wykonanych z płyt chodnikowych i polbruku oraz alejek żwirowych w parkach i na zieleńcach w okresie letnim, a w okresie zimowym - odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Powierzchnia alejek : a) skwer przy Pl. Niepodległości - 660 m 2 b) park przy ul. Strażackiej - 2.950 m 2 c) park przy ul. Nowickiego - 460 m 2 d) park przy ul. Wojska Polskiego - 2.880 m 2 e) skarpa przy cmentarzu komunalnym ul. Pułaskiego - 400 m 2 f) park przy Urzędzie Miasta (z wyłączeniem placu i chodników przed budynkiem) - 800 m2 7) Renowację istniejących trawników, m.in.: w parkach, przy Urzędzie Miejskim, - ogółem ok. 500 m2 8) Posadzenie ok. 100 szt. sadzonek (drzew i krzewów) na terenie miasta w miejscach wskazanych przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta. Przewiduje się nasadzenie w miejscach wyciętych drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w parkach miejskich i ciągach dróg miejskich. Miasto Grajewo zabezpieczy sadzonki drzew i krzewów. 9) Zawieszenie na słupach oświetleniowych 9 kpl. kwietników i nasadzenie w nich oraz pielęgnowanie kwiatów w ilości ok. 25 szt. na jeden kwietnik - kwietniki i żel dostarczy Zamawiający, kwiaty zakupi Wykonawca, 10) Remont ławek parkowych, oznakowań i urządzeń w parkach miejskich. Zakres prac obejmuje : a) remont ławek w tym uzupełnienie brakujących listew siedzisk i oparć oraz naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 15 maja, b) remont tablic informacyjnych, c) remont urządzeń parkowych służących do zabawy i odpoczynku, w tym naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 15 maja, 11) Roboty zapewniające utrzymanie warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym : a) utrzymanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg, b) wycinanie gałęzi i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów w pasach drogowych dróg miejskich, c) utrzymanie widoczności znaków drogowych przy ulicach miejskich. 12) Dostarczenie, ustawienie oraz demontaż 3 szt. choinek: na Placu Niepodległości i przed Urzędem Miasta...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5, 77.31.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268518,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 290000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 290000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 290000,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-03-20

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-03-20

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-03-20