Ogłoszenie Nr 5408 - 2013 z dnia 2013-01-04 - o udzieleniu zamówienia - Wykonywanie w 2013 r. remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewa

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Wykonywanie w 2013 r. remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewa
Numer 5408 - 2013
Data wydania 2013-01-04

 

Grajewo: Wykonywanie w 2013 r. remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewa
Numer ogłoszenia: 5408 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 479306 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w 2013 r. remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2013r.: Zakres robót obejmuje: - równanie wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni dróg gruntowych, - dowiezienie kruszywa drogowego, rozplantowanie w miejscach zadoleń i zagęszczenie mechaniczne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe KOP-TRANS Waldemar Modzelewski, Łosewo 16, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185185,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 88250,00

  • Oferta z najniższą ceną: 88250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 152500,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-01-04

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-01-04

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-01-04