Ogłoszenie z dnia 2012-12-31 - o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i przetrzymywanie ich w schronisku.

Tytuł o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i przetrzymywanie ich w schronisku.
Data wydania 2012-12-31

 

Grajewo 2012.12.31

GK.271.9.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i przetrzymywanie ich w schronisku.

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym przetargu z dwóch złożonych ofert została wybrana oferta nr II złożona przez wykonawcę: GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz; 19-100 Mońki; Krzeczkowo 63.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. Zgodnie z kryterium oceny ofert – cena ofertowa 100%. Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w ocenie oferty.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z łączną punktacją

Zastosowane kryterium oceny – cena 100%

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena, za jaką wykonawca podejmie się wykonanie tego zadania

Wysokość oceny punktowej – kryterium oceny

I

Firma Usługowo – Handlowa „EKO-AR” Danuta Kowalewska; 19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 76 lokal 13

103.197,00

 

 

87,21

II

Green House Mateusz Oblacewicz; 19-100 Mońki Krzeczkowo 63

90.000,00

100

 

W prowadzonym postępowaniu nie dokonano wykluczenia wykonawców i nie dokonano odrzucenia ofert.

 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

 

BURMISTRZ MIASTA

 

inż. Adam Kiełczewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-01-04

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-01-04

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-01-04