Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 528810 - 2012 z dnia 2012-12-27 - Wykonanie w 2013 r. remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie miasta Grajewo

Tytuł Wykonanie w 2013 r. remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie miasta Grajewo
Numer 528810 - 2012
Data wydania 2012-12-27

 

Grajewo: Wykonanie w 2013r. remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie miasta Grajewo
Numer ogłoszenia: 528810 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 455148 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w 2013r. remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie miasta Grajewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich w następującej technologii: - masą mineralno - asfaltową stosowaną na gorąco z recyklera lub otaczarki. Zakres robót obejmuje: - przygotowanie robót i terenu polegające na dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, - usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie dziur w jezdni z zanieczyszczeń, wody i lodu, - wyrównanie nierówności i dziur w nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco z recyklera lub otaczarki, wraz z właściwym zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego profilu oraz zabezpieczenie styków ułożonej masy z krawędziami odcięcia emulsją asfaltową. - uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania drogi i ustawienia zabezpieczeń w trakcie prowadzonych robót. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz wymaganiom n/n specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 80504,06

  • Oferta z najniższą ceną: 80504,06 / Oferta z najwyższą ceną: 98980,56

  • Waluta: PLN.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-12-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-12-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-12-28