Zamówienie Nr 519906 - 2012 z dnia 2012-12-19 - Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku

Tytuł Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku
Numer 519906 - 2012
Data wydania 2012-12-19

 

Grajewo: Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku
Numer ogłoszenia: 519906 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie odłowu bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo w 2013 roku, umieszczenie i utrzymywanie ich w schronisku. 1.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in . a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta Grajewo oraz transport do schroniska, w którym Wykonawca bedzie sprawował opiekę nad w/w psami w czasie 48 godzin od zgłoszenia zawiadomienia środkami transportu przystosowanymi do tego celu. b)dokonanie odłowu pasa , który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie 12 godzin od zgłoszenia zawiadomienia. c)zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym w schronisku psom kompleksowej opieki weterynaryjnej, właściwego traktowania i karmienia. d)usypianie ślepych miotów. e)w przypadku koniecznosci przetransportowania około 60 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierzat w Ruskiej Wsi do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, Wykonawca zapewni transport w ramach kosztów wykonania umowy. 2.odławianie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów bedzie następowało po telefonicznym zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Miasta Grajewo. 3.Wykonanie odłowu psa będzie potwierdzone przez Straż Miejską w Grajewie lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Grajewo. 4.Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny do przyjmowania zgłoszeń. 5.Usługa powinna być wykonana w oparciu o obwowiązujące przepisy prawa, a w szczególnosci zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami), ustawą z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r Nr 213, poz. 13423 ze zmianami),rozporządzeniem Ministra Rolnictywa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. Nr 158, poz. 1657), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad warunków wyłapywania bezdomnych zwierzat(Dz. U. Nr 116, poz. 753) ustawą z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r, poz. 391)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.00.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. posiadania zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Posiadanie min. 1 samochodu przystosowanego do transportu zwierzat. 2. Posiadanie schroniska.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo; 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6 - Wydział Gospodarki Komunalnej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 08:15, miejsce: Oferty należy składac w sekretariacie Urzedu Miasta Grajewo, pokój nr 21 przy ul. Strażackiej 6A w Grajewie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-12-19

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-12-19