Zawiadomienie Nr 493994 - 2012 z dnia 2012-12-06 - o udzieleniu zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r.

Tytuł o udzieleniu zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r.
Numer 493994 - 2012
Data wydania 2012-12-06

Grajewo: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r.
Numer ogłoszenia: 493994 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 395000 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni, ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie: od 1 grudnia 2012r. do 30 kwietnia 2013r. W zakres zamówienia wchodzi : 1) odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, 2) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia,       3) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa             na  drogach i przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących             nieprawidłowości i zagrożeń, 4) wywóz śniegu z odśnieżonych ulic miejskich, 5) wywóz śniegu oraz nieczystości zgromadzonych na drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich, 6) oczyszczanie z piasku jezdni ulic i chodników - po sezonie zimowym w terminie do końca kwietnia 2013 r., 7) zamiatanie mechaniczne jezdni ulic w sytuacji gdy warunki pogodowe są sprzyjające (brak opadów śniegu, odwilż), a jezdnie są zanieczyszczone, 8) utrzymywanie gotowości do wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu dróg i ulic w mieście - w ramach utrzymywanej gotowości Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac określonych w pkt. 2, 3, tj. dokonywania przeglądów stanu dróg, ulic i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości oraz do wywozu nieczystości z koszów ulicznych. Ustala się następującą kolejność odśnieżania ulic oraz dróg miejskich o nawierzchni gruntowej i nieutwardzonej : I - sza kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Braci Świackich, Cmentarna, Dworna wraz z parkingiem, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, Koszarowa wraz z dojazdami, Mickiewicza wraz z parkingami i dojazdem do bl. 3 i 9, Nowickiego, Pl. Niepodległości z parkingami, Os. Południe- dojazd do bl. 62-67 wraz z parkingami, 9 Pułku Strzelców Konnych, dojazdowa do bloków TBS na os. Południe, Robotnicza, Popiełuszki, Strażacka, Szkolna, Szpitalna, Targowa, Traugutta, parking przy Pl. Niepodległości z wjazdem przy kościele - łącznie 14.542m. Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone do godz. 7oo, a w ciągu dnia w okresie 3 godz. po ustaniu opadów. II - ga kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Bema, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Ekologiczna, Grota Roweckiego, Grzybowa, Górna, Komunalna, M. Konopnickiej, Ks. Pęzy, Leśna, Lipowa, 11-go Listopada, Nowo Osiedle - dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy bl. 28-30), Partyzantów, Pocztowa, Przekopka, Pułaskiego, Rzemieślnicza, ,Osiedle Młodych, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa, 23-go Stycznia, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wojska Polskiego zjazd do Dolnej, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, droga do TBS oraz wewnętrzne drogi osiedlowe na os. 1000- lecia i os. Broniewskiego - 672 m - łącznie 17.052m Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone w ciągu 8 godzin po ustaniu opadów. III - cia kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: Pozostałe ulice i dojazdy miejskie wraz z parkingami, w tym : Akacjowa, Architektów, Baczyńskiego, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Budowlana, Cicha, Chabrowa, Cudro, Dąbrowskiego, Działkowa, Elektryczna, Geodetów wraz z dojazdami, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolektorowa, M. Konopnickiej wraz z dojazdami do wsi Uścianki od dr. krajowej Nr 61 i od ul. Konopskiej, Konopska - dojazd miejski, Krótka oraz dojazd do bl. 25 , Krzywa, Kościelna, Konwaliowa, Kościuszki, Kwiatowa, Jeżynowa, Lawendowa, Legionistów, Liryczna, Łazienna, Łąkowa plus łącznik, Magazynowa, Malinowa, Miodowa, Miła, Norwida, Nowickiego droga przy DPS, Ogrodowa, Orzeszkowa, Owocowa, Parkowa, Piaskowa, Perlitza, Polna, Poziomkowa, Przygodowa, Reymonta, Rolna, Rtm. W .Konopki, Różana, Sadowa, H. Sawickiej, Skośna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Spokojna, Stefczyka, Świerkowa, Topolowa, Ułańska, Wąska, Wrzosowa, Żeromskiego, dojazdy przy klubie Hades - łącznie 21.225m. - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m² dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią ścieków i za blokiem os. Południe 67), przy ul. Szpitalnej i ul. 9PSK, przy ul. Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17, - ok. 6.000 m2 dojazd od ul. Kopernika działka nr 1053/1 - 300 m2 ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Zakres robót obejmuje odśnieżanie i posypywanie piaskiem, we wszystkie dni tygodnia, chodników w ulicach : ul. Kopernika: na wysokości Targowicy miejskiej: 270 m² Wojska Polskiego: chodnik na wysokości parku: -260 m², na wysokości Lidla- 160 m², na wysokości Osiedla Broniewskiego pomiędzy blokami nr 1 i 3 - 100 m², na wysokości Osiedla Tysiąclecia 400 m², Piłsudskiego: na wysokości szaletu- 90 m², Ełckiej: na wysokości Osiedla Centrum- 140 m², Pl. Niepodległości: całość po obu stronach- 300 m² , Targowa: strona lewa od ul. Wiktorowo do ul. Konstytucji 3 Maja i schody oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A- 450 m², Traugutta: całość po obu stronach 250m² , Legionistów: całość 100 m², 9 PSK: strona lewa od ul. Koszarowej do ul. Szpitalnej 580m², Nowickiego: strona lewa i prawa na wysokości parku 300 m², Nowo Osiedle: przy bloku 29 i zabudowie jednorodzinnej - 240 m², Mickiewicza: na wysokości, Urzędu Miasta i parków 400m² , Strażackiej: na wysokości Urzędu Miasta i parków 600m², Popiełuszki: strona prawa na wysokości parku 100 m², Konstytucji 3 Maja: strona lewa na wysokości Os. Broniewskiego, parku, strona prawa od ul. Targowej do Ekologicznej 720m² , Szkolnej: strona prawa od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu 660m², Kolejowej: strona lewa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 6 620m², Dwornej: strona lewa od ul. Kopernika do dojazdu na os. Centrum (blok nr 25) i od ul. Krótkiej do ul. Ełckiej; strona prawa od ul. Kopernika do ul. Wilczewo 860m², Łaziennej: strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka 120m², schody i alejka główna w Parku Central 1400m², kładka nad torami kolejowymi 240m² teren targowicy przy ul. Kopernika ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio 150m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321217,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 321217,31

  • Oferta z najniższą ceną: 321217,31 / Oferta z najwyższą ceną: 321217,31

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-12-07

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-12-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-12-07