Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 451818 - 2012 z dnia 2012-11-15 - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej

Tytuł Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej
Numer 451818 - 2012
Data wydania 2012-11-15

 

Grajewo: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej..
Numer ogłoszenia: 451818 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378898 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących elementów robót: 1)budowa nawierzchni ulicy Proletariackiej w tym: a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, b) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm, c) nawierzchnia jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego o łącznej gr.11cm, d) nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr.8cm, e) nawierzchnia chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5cm, f) oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń (w tym usunięcie 7szt.drzew oraz krzewów o pow.0,25ha), g) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót konserwacyjno-naprawczych (w tym uzupełnienie brakujących pokryw - 2 szt.) i oczyszczających istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.Proletariackiej, do której odprowadzone będą wody opadowe, celem jej właściwego działania. 2)budowa przykanalików kanalizacji deszczowej w ul.Proletariackiej z rur PCV o śr.200mm, 3)budowa sieci wodociągowej z rur PEHD o śr.110mm w ul.Proletariackiej oraz na odcinku łączącym ul.Proletariacką z ul.Przemysłową, wraz z kompletnym uzbrojeniem, 4)budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Proletariackiej oraz na odcinku łączącym ul.Proletariacką z ul.Przemysłową, w tym: a) kanalizacja grawitacyjna z rur PCV o śr.200mm, b)kanalizacja tłoczna z rur polietylenowych o śr.110mm wraz z kompletną przepompownią, 5)budowie linii oświetleniowej w ul.Proletariackiej, 6)budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przemysłowej w tym: a) kanalizacja: grawitacyjna z rur PCV o śr.200mm, b) kanalizacja tłoczna z rur PCV o śr.90mm wraz z kompletną przepompownią, c) rozbiórka oraz odbudowa nawierzchni jezdni i chodników ul.Przemysłowej (w 100% z nowego materiału) d)szafa sterownicza przepompowni ścieków w ul.Przemysłowej winna umożliwiać włączenie przepompowni do istniejącego monitoringu na oczyszczalni ścieków w Grajewie, 7.budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul.Przemysłowej i ul.Proletariackiej tj.odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic nieruchomości leżących przy przedmiotowych ulicach - część zamówienia realizowana w trybie zaprojektuj - wybuduj. Szacowana ilość ww urządzeń kanalizacyjnych przedstawia się następująco: - ul.Przemysłowa ok.35szt. o łącznej długości ok.416mb - ul.Proletariacka ok.11 szt. o łącznej długości ok.144mb. W ramach tej części zamówienia należy: a) opracować dokumentację projektową, która winna obejmować wykonanie: projektu budowlanego urządzeń kanalizacji sanitarnej - po 5 egz. przedmiaru robót w rozbiciu na poszczególne ulice - po 1 egz. kosztorysu inwestorskiego w rozbiciu na poszczególne ulice - po 1 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę , c) wybudować urządzenia kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.31.40-2, 45.30.00.00-0, 45.22.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN sp.z o.o., ul.Wypusty 5, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3186316,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2927592,79

  • Oferta z najniższą ceną: 2927592,79 / Oferta z najwyższą ceną: 4300000,05

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-11-15

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-11-15