Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 446968 - 2012 z dnia 2012-11-13 - Budowa ulicy Przekopka - etap I - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej w Grajewie.

Tytuł Budowa ulicy Przekopka - etap I - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej w Grajewie.
Numer 446968 - 2012
Data wydania 2012-11-13

 

Grajewo: Budowa ulicy Przekopka - etap I - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 446968 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215565 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Przekopka - etap I - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących elementów robót: 1)budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przekopka na odcinku od studni D-6 do studni D-15 oraz od studni D-6 do studni D-18, w tym: a) kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr.250mm o długości 267,5mb, b) kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr.315mm o długości 99,5mb, c) studnie kanalizacyjne PVC o śr,600mm - 12szt. 2)budowa kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej na odcinku od studni D-6 do studni D-2 z wyprowadzeniem kanału dł. 20 mb w kierunku studni D-1, w tym: a) kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 400 mm o długości 184,5 mb, b) studnie kanalizacyjne PVC o śr. 600 mm - 4szt. c) studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 1 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Prudukcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek, ul.Kard.Wyszyńskiego 12, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184714,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 134589,27

  • Oferta z najniższą ceną: 134589,27 / Oferta z najwyższą ceną: 188221,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-11-13

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-11-13

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-11-13