Zamówienie Nr 395000 - 2012 z dnia 2012-10-12 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r.

Tytuł ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r.
Numer 395000 - 2012
Data wydania 2012-10-12

Grajewo: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r.
Numer ogłoszenia: 395000 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W OKRESIE: OD 1.12.2012 r. DO 30.04.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni, ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie: od 1 grudnia 2012r. do 30 kwietnia 2013r. W zakres zamówienia wchodzi : 1) odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, 2) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, 3) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na  drogach i przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, 4) wywóz śniegu z odśnieżonych ulic miejskich, 5) wywóz śniegu oraz nieczystości zgromadzonych na drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich, 6) oczyszczanie z piasku jezdni ulic i chodników - po sezonie zimowym w terminie do końca kwietnia 2013 r., 7) zamiatanie mechaniczne jezdni ulic w sytuacji gdy warunki pogodowe są sprzyjające (brak opadów śniegu, odwilż), a jezdnie są zanieczyszczone, 8) utrzymywanie gotowości do wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu dróg i ulic w mieście - w ramach utrzymywanej gotowości Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac określonych w pkt. 2, 3, tj. dokonywania przeglądów stanu dróg, ulic i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości oraz do wywozu nieczystości z koszów ulicznych. Ustala się następującą kolejność odśnieżania ulic oraz dróg miejskich o nawierzchni gruntowej i nieutwardzonej : I - sza kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Braci Świackich, Cmentarna, Dworna wraz z parkingiem, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, Koszarowa wraz z dojazdami, Mickiewicza wraz z parkingami i dojazdem do bl. 3 i 9, Nowickiego, Pl. Niepodległości z parkingami, Os. Południe- dojazd do bl. 62-67 wraz z parkingami, 9 Pułku Strzelców Konnych, dojazdowa do bloków TBS na os. Południe, Robotnicza, Popiełuszki, Strażacka, Szkolna, Szpitalna, Targowa, Traugutta, parking przy Pl. Niepodległości z wjazdem przy kościele - łącznie 14.542m. Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone do godz. 7oo, a w ciągu dnia w okresie 3 godz. po ustaniu opadów. II - ga kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi : ulice wraz z parkingami: Bema, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Ekologiczna, Grota Roweckiego, Grzybowa, Górna, Komunalna, M. Konopnickiej, Ks. Pęzy, Leśna, Lipowa, 11-go Listopada, Nowo Osiedle - dwa odcinki (od klubu Seniora oraz przy bl. 28-30), Partyzantów, Pocztowa, Przekopka, Pułaskiego, Rzemieślnicza, ,Osiedle Młodych, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa, 23-go Stycznia, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wojska Polskiego zjazd do Dolnej, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, droga do TBS oraz wewnętrzne drogi osiedlowe na os. 1000- lecia i os. Broniewskiego - 672 m - łącznie 17.052m Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone w ciągu 8 godzin po ustaniu opadów. III - cia kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi: Pozostałe ulice i dojazdy miejskie wraz z parkingami, w tym : Akacjowa, Architektów, Baczyńskiego, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Budowlana, Cicha, Chabrowa, Cudro, Dąbrowskiego, Działkowa, Elektryczna, Geodetów wraz z dojazdami, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolektorowa, M. Konopnickiej wraz z dojazdami do wsi Uścianki od dr. krajowej Nr 61 i od ul. Konopskiej, Konopska - dojazd miejski, Krótka oraz dojazd do bl. 25 , Krzywa, Kościelna, Konwaliowa, Kościuszki, Kwiatowa, Jeżynowa, Lawendowa, Legionistów, Liryczna, Łazienna, Łąkowa plus łącznik, Magazynowa, Malinowa, Miodowa, Miła, Norwida, Nowickiego droga przy DPS, Ogrodowa, Orzeszkowa, Owocowa, Parkowa, Piaskowa, Perlitza, Polna, Poziomkowa, Przygodowa, Reymonta, Rolna, Rtm. W .Konopki, Różana, Sadowa, H. Sawickiej, Skośna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Spokojna, Stefczyka, Świerkowa, Topolowa, Ułańska, Wąska, Wrzosowa, Żeromskiego, dojazdy przy klubie Hades - łącznie 21.225m. - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m² dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią ścieków i za blokiem os. Południe 67), przy ul. Szpitalnej i ul. 9PSK, przy ul. Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17, - ok. 6.000 m2 dojazd od ul. Kopernika działka nr 1053/1 - 300 m2 ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Zakres robót obejmuje odśnieżanie i posypywanie piaskiem, we wszystkie dni tygodnia, chodników w ulicach : ul. Kopernika: na wysokości Targowicy miejskiej: 270 m² Wojska Polskiego: chodnik na wysokości parku: -260 m², na wysokości Lidla- 160 m², na wysokości Osiedla Broniewskiego pomiędzy blokami nr 1 i 3 - 100 m², na wysokości Osiedla Tysiąclecia 400 m², Piłsudskiego: na wysokości szaletu- 90 m², Ełckiej: na wysokości Osiedla Centrum- 140 m², Pl. Niepodległości: całość po obu stronach- 300 m² , Targowa: strona lewa od ul. Wiktorowo do ul. Konstytucji 3 Maja i schody oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A- 450 m², Traugutta: całość po obu stronach 250m² , Legionistów: całość 100 m², 9 PSK: strona lewa od ul. Koszarowej do ul. Szpitalnej 580m², Nowickiego: strona lewa i prawa na wysokości parku 300 m², Nowo Osiedle: przy bloku 29 i zabudowie jednorodzinnej - 240 m², Mickiewicza: na wysokości, Urzędu Miasta i parków 400m² , Strażackiej: na wysokości Urzędu Miasta i parków 600m², Popiełuszki: strona prawa na wysokości parku 100 m², Konstytucji 3 Maja: strona lewa na wysokości Os. Broniewskiego, parku, strona prawa od ul. Targowej do Ekologicznej 720m² , Szkolnej: strona prawa od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu 660m², Kolejowej: strona lewa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 6 620m², Dwornej: strona lewa od ul. Kopernika do dojazdu na os. Centrum (blok nr 25) i od ul. Krótkiej do ul. Ełckiej; strona prawa od ul. Kopernika do ul. Wilczewo 860m², Łaziennej: strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka 120m², schody i alejka główna w Parku Central 1400m², kładka nad torami kolejowymi 240m² teren targowicy przy ul. Kopernika ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio 150m².

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone jedynie gdy zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium na następujących zasadach : Wadium - może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Ustala się wysokość wadium na kwotę 8 000 zł /słownie : osiem tysięcy złotych/. Przelew gotówkowy za wadium należy wpłacić na konto : 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 PKO BP S.A. O/ Grajewo

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (2009-2011), należycie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa co najmniej 3 zamówienia o podobnym rodzaju robót i wartości nie mniejszej niż przedmiotowe zamówienie lub co najmniej jedno zamówienie wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3 lat.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień podobnych do niniejszego zamówienia. W wykazie należy podać nazwę przedsięwzięcia, wartość oraz okres realizacji i nazwę Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem 2c. Wykaz powinien zawierać minimum 3 przedsięwzięcia o podobnym do niniejszego zamówienia rodzaju robót i wartości lub jedno wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3lat.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny i przystosowany do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia /zał. nr 2b/. Wykonawca winien dysponować: min. 2 pojazdami z pługami do odśnieżania chodników, min. 3 pojazdami z pługami do odśnieżania dróg i jezdni ulic, min. 3 rozsiewaczami mieszanki piaskowo- solnej, min. 1 jednostką sprzętu ciężkiego z pługami (spycharka, spycharko-ładowarka ), min. 1 jednostką sprzętu załadunkowego (ładowarka), min. 1 jednostką wywozową (samochód samowyładowczy, ciągnik z przyczepą), min. 1 pojazdem - zamiatarką do mechanicznego zamiatania jezdni ulic, min. 1 odśnieżarka chodników z dmuchawą samojezdną.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo (pokój nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo (sekretariat, pokój nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-10-15

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-10-15

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-10-15