Zamówienie Nr 216263 - 2012 z dnia 2012-10-10 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa ulicy Sportowej- etap I - nawierzchnia jezdni i chodników

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa ulicy Sportowej- etap I - nawierzchnia jezdni i chodników
Numer 216263 - 2012
Data wydania 2012-10-10

Grajewo: Budowa ulicy Sportowej- etap I- nawierzchnia jezdni i chodników
Numer ogłoszenia: 216263 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196169 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Sportowej- etap I- nawierzchnia jezdni i chodników.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ulicy Sportowej polega na wykonaniu: a) nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika strona lewa w tym: nawierzchnia jezdni z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3m i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem na odcinku od km 0+33,5 do 0+170, wjazdy na posesję z czerwonej kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30cm wtopionymi na odcinku od km 0+33,5 do 0+170, chodnika po stronie lewej ulicy z szarej kostki betonowej polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm na odcinku od km 0+33,5 do 0+180 . b) odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 12,5m z rur PVC Ø200 klasy min SN8 od istniejącej studni oznaczonej numerem 7 zlokalizawanej w skrzyżowaniu ulicy Sportowej i Partyzantów do studni oznaczonej nr 8 zaprojektowanej jako inspekcyjna PP Ø400, oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej szt. 4 do granic działek o nr 2618, 2642/2, 2643, 2644/1 zaślepionych korkami o łącznej dł. 33,0m z rur PVC Ø160 min. SN8. c) odcinka kanalizacji deszczowej od istniejącej studni W 22 do projektowanej studni W 23 dł 10m z rur Ø 400 PP strukturalnych dwuściennych SN8, dwóch przykanalików rur Ø 200 PP strukturalnych dwuściennych SN8 o łącznej dl. 11m i dwóch wpustów ulicznych oznaczonych symbolem W 25, W 26, d) przebudowy sieci wodociągowej na odcinku 35m z rur z żeliwa sferoidalnego Ø150 w rejonie skrzyżowanie ulicy Partyzantów i Sportowej od węzła oznaczonego W1 i połączenie z istniejącym wodociągiem, e) wycinki 2 drzew, drewno z wycinki przekazać za pokwitowaniem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Grajewie, f) przebudowy sieci telekomunikacyjnej w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów i ul. Sportowej. g) oznakowania poziomego i pionowego h) regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych, i) rozbiórce cokołu ogrodzenia na odcinku ok. 3m ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD-MAX Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180381,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 188214,92

  • Oferta z najniższą ceną: 188214,92 / Oferta z najwyższą ceną: 235545,00

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-10-11

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-10-11

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-10-11