Ogłoszenie Nr 213007 - 2012 z dnia 2012-10-05 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie
Numer 213007 - 2012
Data wydania 2012-10-05

 

Grajewo: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 213007 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187407 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie polega na wykonaniu: a) robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od km 0+000 do 0+340, 0+368 do 0+426 (strona prawa), km 0+535 do 0+553,3, w miejscu projektowanego kanału deszczowego (odcinek km 0+340 do 0+368 i km 0+426 do 0+438 o szer. niezbędnej do wykonania wykopu ) i parkingu od km 0+368 do 0 +426, podbudowy z trylinki na odcinku od km 0+000 do 0+340, frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na podbudowie betonowej na odcinku od km 0+340 do 0+490 zgodnie z Zał nr 7- Tabela objętości i powierzchni frezowania istniejącej nawierzchni , podbudowy betonowej na odcinku od km 0+368 do 0+426 (strona prawa) , km 0+535 do 0+553,3 i w miejscu projektowanego kanału deszczowego oraz parkingu od km 0+368 do 0 +426, krawężników drogowych po obu stronach ulicy na całej jej długości, chodników z płytek chodnikowych i kostki betonowej (wlot z ulicy Konstytucji 3-Maja i prawa strona ul. Szpitalnej), b) nawierzchni bitumicznej jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4cm, warstwa wiążąca z bet. asfalt. gr. 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, na odcinku od km 0+000 do0+340 i od km 0+535 do 0+553,3 (nowa konstrukcja nawierzchni) ograniczona krawężnikiem drogowym 15x30 na ławie betonowej z oporem warstwa ścieralna z bet. asfalt. o gr. 4cm, warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego gr. min 4cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej, na odcinku od km 0+340 do 0+368, km 0+368 do 0+426 (str. P-nowa podbudowa pomocnicza) i km 0+426 do 0+535 (wzmocnienie istniejącej nawierzchni) ograniczona krawężnikiem drogowym 15x30 na ławie betonowej z oporem. c) parkingów na samochody osobowe: od km 0+011 do 0+043 (str. L) do parkowania równoległego szer. 2,5m, od km 0+207 do 0+234 (str. L) do parkowania prostopadłego szer.5,0m, od km 0+369 do 0+426 (str. P) do parkowania prostopadłego szer. 4,5m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, ograniczonych krawężnikiem drogowym 15x30 na ławie betonowej z oporem. d) chodników i opasek z szarej betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z oporem bocznym z obrzeża betonowego 20x6cm z wykorzystaniem kostki brukowej z demontażu (wlot ulicy Konstytucji 3-Maja i prawa strona ul. Szpitalnej) e) zjazdu w km 250,5 z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego gr. 8cn na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm z oporem bocznym z krawężnika betonowego 15x30cm i zakończonego obrzeżem betonowym 8x30cm,f) stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) i progów zwalniających, g) kanalizacji deszczowej o długości 341,00m z rur Ø400 mm PP klasy T, na odcinku od studni D1 do studni D 11 i studni oznaczonej symbolem D 12, 11 szt. studni rewizyjnych o średnicy 1,0m i 2 szt. studni rewizyjnych o średnicy 1,5m posadowionych na istniejącej kanalizacji o średnicy 1,2m i średnicy 0,6m. Studnie zakończone płytą żelbetową z otworem pod właz żeliwny D400 i opartą na pierścieniu odciążającym. Studni osadnikowych Ø500 szt. 17 zakończonych wpustem ściekowym ulicznym i podłączonych do studni rewizyjnych przykanalikami z rur PVC o średnicy 200mm klasy S o łącznej długości 59,6m. h) demontażu istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej dł. 254m, 7szt słupów typu ŻN wraz z oprawami typu THORN JET 100W ( oprawy do ponownego wbudowania)i) kablowej linii oświetleniowej, montażu oświetleniowych słupów stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym wyposażonych w oprawy: oprawy z demontażu -szt 7 i oprawy nowe -szt.3.j) przepustów na kable elektroenergetyczne w km 0+195, dwóch typu SRS 160 długości 9m każdy i jednego przepustu typu SRS 110 długości 9m, w km 0+254 trzech przepustów typu SRS 160 długości 9m każdy,k) przełożenia kabli elektroenergetycznych nn przy stacji transformatorowej nr 2-372 (działka nr 1883/8), kabel YAKY 4x35 dł. ok. 25m, kabel YAKY 4x50 dł. ok 30m poza obszar projektowanej nawierzchni utwardzonej ulicy Szpitalnej zgodnie z załączonym rysunkiem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.14.00-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 752068,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 986801,53

  • Oferta z najniższą ceną: 986801,53 / Oferta z najwyższą ceną: 1298964,42

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-10-05

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-10-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-10-05