Zamówienie Nr z dnia 2012-09-28 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo
Data wydania 2012-09-28

                                                                                     Grajewo, dnia 2012.09.24.

 


K  O  M  U  N  I  K  A  T


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo:

nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni w konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 60,50 m2, oznaczona nr 1818/40 o powierzchni 146 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00000238/2, położona  na os. Broniewskiego.

cena wywoławcza  -    100.000,00 zł

wadium –  20.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.         

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2012 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 02 listopada 2012 roku na konto  Urzędu Miasta  Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-09-28