Zamówienie Nr 187407 - 2012 z dnia 2012-08-30 - Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie

Tytuł Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie
Numer 187407 - 2012
Data wydania 2012-08-30

Grajewo: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 187407 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ulicy Szpitalnej polega na wykonaniu: a) robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od km 0+000 do 0+340, 0+368 do 0+426 (strona prawa), km 0+535 do 0+553,3, w miejscu projektowanego kanału deszczowego (odcinek km 0+340 do 0+368 i km 0+426 do 0+438 o szer. niezbędnej do wykonania wykopu ) i parkingu od km 0+368 do 0 +426, podbudowy z trylinki na odcinku od km 0+000 do 0+340, frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na podbudowie betonowej na odcinku od km 0+340 do 0+490 zgodnie z Zał nr 7- Tabela objętości i powierzchni frezowania istniejącej nawierzchni , podbudowy betonowej na odcinku od km 0+368 do 0+426 (strona prawa) , km 0+535 do 0+553,3 i w miejscu projektowanego kanału deszczowego oraz parkingu od km 0+368 do 0 +426, krawężników drogowych po obu stronach ulicy na całej jej długości, chodników z płytek chodnikowych i kostki betonowej (wlot z ulicy Konstytucji 3-Maja i prawa strona ul. Szpitalnej), b) nawierzchni bitumicznej jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4cm, warstwa wiążąca z bet. asfalt. gr. 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, na odcinku od km 0+000 do0+340 i od km 0+535 do 0+553,3 (nowa konstrukcja nawierzchni) ograniczona krawężnikiem drogowym 15x30 na ławie betonowej z oporem warstwa ścieralna z bet. asfalt. o gr. 4cm, warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego gr. min 4cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej, na odcinku od km 0+340 do 0+368, km 0+368 do 0+426 (str. P-nowa podbudowa pomocnicza) i km 0+426 do 0+535 (wzmocnienie istniejącej nawierzchni) ograniczona krawężnikiem drogowym 15x30 na ławie betonowej z oporem. c) parkingów na samochody osobowe: od km 0+011 do 0+043 (str. L) do parkowania równoległego szer. 2,5m, od km 0+207 do 0+234 (str. L) do parkowania prostopadłego szer.5,0m, od km 0+369 do 0+426 (str. P) do parkowania prostopadłego szer. 4,5m z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, ograniczonych krawężnikiem drogowym 15x30 na ławie betonowej z oporem. d) chodników i opasek z szarej betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z oporem bocznym z obrzeża betonowego 20x6cm z wykorzystaniem kostki brukowej z demontażu (wlot ulicy Konstytucji 3-Maja i prawa strona ul. Szpitalnej) e) zjazdu w km 250,5 z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego gr. 8cn na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm z oporem bocznym z krawężnika betonowego 15x30cm i zakończonego obrzeżem betonowym 8x30cm, f) stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) i progów zwalniających, g) kanalizacji deszczowej o długości 341,00m z rur Ø400 mm PP klasy T, na odcinku od studni D1 do studni D 11 i studni oznaczonej symbolem D 12, 11 szt. studni rewizyjnych o średnicy 1,0m i 2 szt. studni rewizyjnych o średnicy 1,5m posadowionych na istniejącej kanalizacji o średnicy 1,2m i średnicy 0,6m. Studnie zakończone płytą żelbetową z otworem pod właz żeliwny D400 i opartą na pierścieniu odciążającym. Studni osadnikowych Ø500 szt. 17 zakończonych wpustem ściekowym ulicznym i podłączonych do studni rewizyjnych przykanalikami z rur PVC o średnicy 200mm klasy S o łącznej długości 59,6m. h) demontażu istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej dł. 254m, 7szt słupów typu ŻN wraz z oprawami typu THORN JET 100W ( oprawy do ponownego wbudowania) i) kablowej linii oświetleniowej, montażu oświetleniowych słupów stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym wyposażonych w oprawy: oprawy z demontażu -szt 7 i oprawy nowe -szt.3. j) przepustów na kable elektroenergetyczne w km 0+195, dwóch typu SRS 160 długości 9m każdy i jednego przepustu typu SRS 110 długości 9m, w km 0+254 trzech przepustów typu SRS 160 długości 9m każdy, k) przełożenia kabli elektroenergetycznych nn przy stacji transformatorowej nr 2-372 (działka nr 1883/8), kabel YAKY 4x35 dł. ok. 25m, kabel YAKY 4x50 dł. ok 30m poza obszar projektowanej nawierzchni utwardzonej ulicy Szpitalnej zgodnie z załączonym rysunkiem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.14.00-9, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20000zł słownie : dwadzieścia tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej po 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu: nawierzchni asfaltowych o pow. min 2500m² , nawierzchni z kostki betonowej brukowej o pow. min. 500 m² , kanalizacji deszczowej lub sanitarnej długości min 300mb, linii elektroenergetycznych dł. min. 300mb. Należy podać ich rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają przedstawić jeden wspólny wykaz. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie. Spełnienie ww warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Mają dostęp do co najmniej jednej jednostki nw narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami.Wymagane zasoby: co najmniej po 1szt.-koparka, samochód samowyładowczy, frezarka do asfaltu, rozściełacz masy bitumicznej, walec drogowy.Spełnienie ww warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W kierowaniu robotami budowlanymi mogą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót, zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego a ponadto: - kierownik budowy - powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy,kierownicy robót - powinni posiadać uprawnienia odpowiednio w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Spełnienie ww warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą się dobrą sytuacją finansową określoną jako możliwość dostępu do dysponowania środkami finansowymi w wysokości 500000,00zł wystarczającymi do realizacji przedmiotowego zamówienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. Spełnienie ww warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskie temperatury, obfite opady) uniemożliwiających prowadzenie robót Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wystąpienie takich okoliczności musi być udokumentowane i potwierdzone przez inspektora nadzoru. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia zostanie ustalona aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-08-30

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-08-30

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-08-30