Zamówienie Nr 272546 - 2012 z dnia 2012-07-26 - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej

Tytuł Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej
Numer 272546 - 2012
Data wydania 2012-07-26

Grajewo: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej
Numer ogłoszenia: 272546 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących elementów robót: 1)budowa nawierzchni ulicy Proletariackiej na odcinku od km 0+000 do km 0+358 w tym: a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, b) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm, c) nawierzchnia jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego o łącznej gr.11cm, d) nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr.8cm, e) nawierzchnia chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5cm, f) oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń (w tym usunięcie 7szt.drzew oraz krzewów o pow.0,25ha), g) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót konserwacyjno-naprawczych (w tym uzupełnienie brakujących pokryw - 2 szt.) i oczyszczających istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.Proletariackiej, do której odprowadzone będą wody opadowe, celem jej właściwego działania. 2)budowa przykanalików kanalizacji deszczowej w ul.Proletariackiej z rur PCV o śr.200mm, 3)budowa sieci wodociągowej z rur PEHD o śr.110mm w ul.Proletariackiej oraz na odcinku łączącym ul.Proletariacką z ul.Przemysłową, wraz z kompletnym uzbrojeniem, 4)budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Proletariackiej oraz na odcinku łączącym ul.Proletariacką z ul.Przemysłową, w tym: a) kanalizacja grawitacyjna z rur PCV o śr.200mm, b)kanalizacja tłoczna z rur polietylenowych o śr.110mm wraz z kompletną przepompownią, 5)budowie linii oświetleniowej w ul.Proletariackiej, 6)budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przemysłowej w tym: a) kanalizacja: grawitacyjna z rur PCV o śr.200mm, b) kanalizacja tłoczna z rur PCV o śr.90mm wraz z kompletną przepompownią, c) rozbiórka oraz odbudowa nawierzchni jezdni i chodników ul.Przemysłowej (w 100% z nowego materiału) d)szafa sterownicza przepompowni ścieków w ul.Przemysłowej winna umożliwiać włączenie przepompowni do istniejącego monitoringu na oczyszczalni ścieków w Grajewie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.31.40-2, 45.30.00.00-0, 45.22.31.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu co najmniej po 1 zamówieniu dotyczącym budowy: -sieci wodociągowej o długości minimum 500mb, -kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min.1500mb , -przepompowni ścieków, -nawierzchni jezdni z mas bitumicznych o powierzchni min.2000m2 , -nawierzchni drogowej z kostki betonowej o powierzchni min.1000m2, -linii oświetleniowej o długości min.250mb.Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dostęp do n/w narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane zasoby: koparka - 2szt, samochód samowyładowczy - 2 szt.,walec drogowy - 1 szt, rozściełacz masy bitumicznej - 1 szt, piła do asfaltu - 1 szt. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W kierowaniu robotami budowlanymi mogą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj: - kierownik budowy - powinien posiadać uprawnienia w specjalności drogowej i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. - kierownicy robót - powinni posiadać uprawnienia odpowiednio w specjalności: * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót, * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) wykazanie się dobrą sytuacją finansową określoną jako możliwość dostępu do dysponowania środkami finansowymi w wysokości 2.500.000,00zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wystarczającymi do realizacji przedmiotowego zamówienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień, b) posiadanie ubezpieczenia cywilnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych). Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się Wykonawca występujący jako konsorcjum, zobowiązany jest on do przedłożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców. Z ww pełnomocnictwa winno wynikać: a) jakie podmioty tworzą konsorcjum, b) wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców z podaniem zakresu jego umocowania, c) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, d) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem % udziału w realizacji zamówienia), e) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia i okres gwarancji rękojmi ). 2. W przypadku, gdy ofertę składa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, wymagane jest załączenie stosownego dokumentu (uchwała wspólnika lub umowa spółki) w trybie art. 230 k.s.h. (ustawa z dn. 15 września 2000r, Dz. U. Nr 94 poz. 1037).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie, okolicznościach i na nw zasadach: 1) zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b) koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji oraz związaną z tym koniecznością przeprojektowania dokumentacji projektowej w tym zakresie, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu, d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedza techniczną (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru), e) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. We wszystkich przypadkach określonych w punktach określonych w punktach od lit. a do e, termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. Powyższe musi być udokumentowane stosownymi protokołami. 2) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki tego podatku 3) wprowadzenia robót zamiennych , które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji: a) konieczności zmiany materiałów pod warunkiem, że zmiana ta będzie wynikała z niedostępności na rynku tych materiałów, spowodowanej zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku. Parametry techniczne i funkcjonalne użytych materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od materiałów zamienionych. b) konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, c) usprawnienia procesu budowy, d) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej w celu uzyskania założonego efektu użytkowego. Powyższe zmiany nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 3 jest złożenie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Okoliczności przewidziane w punktach od 1 do 3, stanowiące podstawę zmiany umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok.nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok.nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andriej Porsew

Wprowadzający: Andriej Porsew

Data wprowadzenia: 2012-07-26

Modyfikujący: Andriej Porsew

Data modyfikacji: 2012-08-09

Opublikował: Andriej Porsew

Data publikacji: 2012-07-26