Zamówienie Nr 247416 - 2012 z dnia 2012-07-12 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 2 ulicy Geodetów w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 2 ulicy Geodetów w Grajewie
Numer 247416 - 2012
Data wydania 2012-07-12

Grajewo: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 2 ulicy Geodetów w Grajewie
Numer ogłoszenia: 247416 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126907 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 2 ulicy Geodetów w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 2 ulicy Geodetów w Grajewie polega na wykonaniu: a) sieci wodociągowej z rur Ø110mm PVC PN 10 o długości 70,0 mb , hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego szt.-1., sieć od istniejącej zasuwy Ø 100mm zlokalizowanej w ul. Geodetów b) przyłączy wodociągowych szt 1( wcinka do budynku na działce nr 3055/4) z rury PE Ø 32mm o długości 4,0mb do granicy działki. Przyłącza z rur PE Ø 32mm wcięte do wodociągu za pomocą nawiertek wraz z zasuwami domowymi Ø 25mm, końcówki przyłączy zaślepione w linii ogrodzenia (działki). c) kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200mm PVC SN8 o długości 80,0mb Kanalizacja sanitarna wyposażona w studnię rewizyjną żelbetową o Ø 1200mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 40t- szt.1, studnie inspekcyjne PP Ø425mm z włazem żeliwnym 40t-2szt. Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Geodetów. d) przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanalików) szt. 3 z rur Ø 160mm PVC SN8 o długości 2,5+3+4=9,50 mb do działek nr 3055/3, 3055/4, 3055/8 podłączonych do studni rewizyjnych i zaślepionych w linii ogrodzenia (działki)Po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nawierzchnię sięgacza na szerokości ok. 3,5m należy utwardzić warstwą żwiru gr. 12 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstw0 Robót Inwestycyjnych BUDOKAN Łosiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Magazynowa 9, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34236,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 27578,24

  • Oferta z najniższą ceną: 27578,24 / Oferta z najwyższą ceną: 34201,55

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inewstycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-07-12

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-07-12

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-07-12