Zamówienie Nr 243254 - 2012 z dnia 2012-07-10 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie.
Numer 243254 - 2012
Data wydania 2012-07-10

Grajewo: Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 243254 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117077 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących elementów robót: 1)Wykonanie utwardzenia terenu targowiska wraz z parkingiem i ogrodzeniem, w tym: - wymiana gruntu, - podbudowa betonowa, - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, - nawierzchnia z kostki betonowej 6cm, - krawężniki i obrzeża, - ogrodzenie z siatki oraz bramy wjazdowe, 2)Roboty sanitarne, w tym: - przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjno-sanitarnego, - przyłącze wodociągowe + hydrant p.poż., - kanalizacja deszczowa, - instalacja kanalizacyjna w budynku administracyjno-sanitarnym, - instalacja wodociągowa w budynku administracyjno-sanitarnym, - instalacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-sanitarnym - instalacja wentylacji w budynku administracyjno-sanitarnym, 3)Budowa wiaty stalowej o długości 62mb, w tym: - roboty ziemne, - roboty betonowe, - konstrukcja stalowa wiaty, - konstrukcja pomieszczenia wiaty, - roboty wykończeniowe, 4)Budowa wiaty stalowej o długości 16mb, w tym: - roboty ziemne, - roboty betonowe, - konstrukcja stalowa wiaty, - roboty wykończeniowe, 5)Budowa budynku administracyjno-sanitarnego, w tym: - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - roboty betonowe, - roboty izolacyjne, - wykonanie konstrukcji ścian, - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - pokrywanie podłóg i ścian, - roboty malarskie i szklarskie, 6)Wykonanie oświetlenia targowiska oraz instalacji elektrycznych w budynku administracyjno-socjalnym. 7. Wykonawca powinien odtworzyć istniejące nawierzchnie utwardzone w ul.Dwornej, które będzie zmuszony rozebrać w czasie prowadzonych przez siebie robót. 8. Płyty pochodzące z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany ułożyć w uzgodnieniu z Zamawiającym na terenie targowicy przewidzianym do realizacji w II etapie. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać oznakowania pionowego miejsc parkingowych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.00.00-2, 45.22.30.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU UNIROL Dorota Kulikowska, ul.Robotnicza 6, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1997036,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1875464,85

  • Oferta z najniższą ceną: 1875464,85 / Oferta z najwyższą ceną: 2169169,79

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-07-10

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-07-10

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-07-10