Zamówienie Nr z dnia 2012-05-28 - Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie

Tytuł Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie
Data wydania 2012-05-28
Grajewo: Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 117077 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dwornej w Grajewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących elementów robót: 1)Wykonanie utwardzenia terenu targowiska wraz z parkingiem i ogrodzeniem, w tym: - wymiana gruntu, - podbudowa betonowa, - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, - nawierzchnia z kostki betonowej 6cm, - krawężniki i obrzeża, - ogrodzenie z siatki oraz bramy wjazdowe, 2)Roboty sanitarne, w tym: - przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjno-sanitarnego, - przyłącze wodociągowe + hydrant p.poż., - kanalizacja deszczowa, - instalacja kanalizacyjna w budynku administracyjno-sanitarnym, - instalacja wodociągowa w budynku administracyjno-sanitarnym, - instalacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-sanitarnym - instalacja wentylacji w budynku administracyjno-sanitarnym, 3)Budowa wiaty stalowej o długości 62mb, w tym: - roboty ziemne, - roboty betonowe, - konstrukcja stalowa wiaty, - konstrukcja pomieszczenia wiaty, - roboty wykończeniowe, 4)Budowa wiaty stalowej o długości 16mb, w tym: - roboty ziemne, - roboty betonowe, - konstrukcja stalowa wiaty, - roboty wykończeniowe, 5)Budowa budynku administracyjno-sanitarnego, w tym: - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - roboty betonowe, - roboty izolacyjne, - wykonanie konstrukcji ścian, - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - pokrywanie podłóg i ścian, - roboty malarskie i szklarskie, 6)Wykonanie oświetlenia targowiska oraz instalacji elektrycznych w budynku administracyjno-socjalnym. 7. Wykonawca powinien odtworzyć istniejące nawierzchnie utwardzone w ul.Dwornej, które będzie zmuszony rozebrać w czasie prowadzonych przez siebie robót. 8. Płyty pochodzące z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany ułożyć w uzgodnieniu z Zamawiającym na terenie targowicy przewidzianym do realizacji w II etapie. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać oznakowania pionowego miejsc parkingowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.00.00-2, 45.22.30.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 30000 PLN
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej : - 2 zamówienia na roboty drogowe polegające na budowie nawierzchni z kostki betonowej każda o powierzchni minimum 5000m2, - 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektów budowlanych każdy o powierzchni zabudowy minimum 300m2. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dostęp do co najmniej jednej jednostki nw narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane zasoby: walec wibracyjny,koparka, układarka do kostki betonowej, koparko-ładowarka, spycharka, samochód samowyładowczy. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W kierowaniu robotami budowlanymi mogą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót, zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego a ponadto: - kierownik budowy - powinien posiadać uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. kierownicy robót - powinni posiadać uprawnienia odpowiednio w specjalności: * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, * drogowej. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia t.j.: a) wykazanie się dobrą sytuacją finansową określoną jako możliwość dostępu do dysponowania środkami finansowymi w wysokości 2.000.000,00 zł wystarczającymi do realizacji przedmiotowego zamówienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień, b) posiadanie ubezpieczenia cywilnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.1.500.000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Okres gwarancji - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie, okolicznościach i na n/w zasadach: 1) zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a)wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b)koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji oraz związaną z tym koniecznością przeprojektowania dokumentacji projektowej w tym zakresie, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedza techniczną (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru), d)działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. We wszystkich przypadkach określonych w punktach określonych w punktach od lit. a do e, termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. Powyższe musi być udokumentowane stosownymi protokołami. 2)zmiana wynagrodzenia w przypadku: a)zmniejszenia zakresu robót wskutek zmian w dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji, w związku z koniecznością usunięcia ujawnionych błędów dokumentacji. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartości robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie aktualnych informacji o cenach czynników produkcji, w tym: - ceny najmu sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych zostaną przyjęte z Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa wydawnictwa ORGBUD serwis - Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej za II kwartał 2012 r. - ceny średnie (dla s), ceny średnie z K2 (dla materiałów). W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w w/w serwisie, ceny będą przyjmowane wg wartości rynkowej w Grajewie. - stawka robocizny kosztorysowej dla wszystkich rodzajów robót (R) przyjęta będzie w wysokości 12 zł / h - wskaźnik narzutów pośrednich (Kp) dla wszystkich rodzajów robót zostanie przyjęty w wys. 65% - wskaźnik narzutu zysku (Z) dla wszystkich rodzajów robót zostanie przyjęty w wys. 8%. Kalkulacja cenowa winna być sporządzona metodą szczegółową w oparciu o nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji własnej, zaakceptowanej przez Zamawiającego. b) ustawowej zmiany podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki tego podatku 3)wprowadzenia robót zamiennych , które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji: a) konieczności zmiany materiałów pod warunkiem, że zmiana ta będzie wynikała z niedostępności na rynku tych materiałów, spowodowanej zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku. Parametry techniczne i funkcjonalne użytych materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od materiałów zamienionych. b) konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, c) usprawnienia procesu budowy, d) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej w celu uzyskania założonego efektu użytkowego. Powyższe zmiany nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia. 4)zmiana Podwykonawcy robót, dzięki któremu Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu jest możliwa pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę, a nowy Podwykonawca spełnia takie same warunki jak Podwykonawca pierwotny. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 3 i 4 jest złożenie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Okoliczności przewidziane w punktach od 1 do 4, stanowiące podstawę zmiany umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-05-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-06-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-05-28