Zamówienie Nr 150906 - 2012 z dnia 2012-05-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012roku deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012roku deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer 150906 - 2012
Data wydania 2012-05-11

Grajewo: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012roku deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 150906 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48040 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012roku deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Elementy przedmiotu zamówienia 1.Rodzaj transakcji - Kredyt inwestycyjny 2.Kwota i waluta kredytu 9.800.000,00 zł w tym: - 6.632.600,00 zł - sfinansowanie planowanego w 2012r deficytu budżetu, - 3.167.400,00zł-spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. Okres spłaty kredytu - od daty zawarcia umowy do 31.12.2022r. 4.Okres karencji w spłacie kredytu,liczony od wypłaty pierwszej transzy - 3 lata 5.Oprocentowanie kredytu - zmienna stopa procentowa 6.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej - stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalana w oparciu o wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, powiększona o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej. 7.Termin spłaty odsetek - miesięcznie 8.Okres karencji w spłacie odsetek -brak karencji 9.Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku) - nie więcej niż 0,2 % kwoty kredytu 10.Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0% 11.Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0% 12.Sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanko wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową 13.Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu - 3 dni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ING BANK ŚLĄSKI S.A., ul.J.K.Branickiego 17B, 15-085 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 931271,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5,78

  • Oferta z najniższą ceną: 5,78 / Oferta z najwyższą ceną: 6,91

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-05-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-05-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-05-14