Zamówienie Nr 151142 - 2012 z dnia 2012-05-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r.
Numer 151142 - 2012
Data wydania 2012-05-11

Grajewo: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 151142 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83154 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1maja 2012 r. do 31 października 2012 r. W zakres zamówienia wchodzi: a) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników, b) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, c) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, d) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, Zakres prac obejmuje: 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki polbruk w pasach przy krawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m: a) 2 razy w tygodniu (w dniach: poniedziałek, piątek) ulice:Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.106 m, b) 1 razy w tygodniu (w dniach: wtorek, środa, czwartek) ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Bema, Boczna, Buczka, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Dworna, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego, Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna - dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego z dojazdem do bloków TBS, Ks. Pęzy, Lipowa, Łazienna, Łąkowa, Magazynowa, Nowo Osiedle, Ogrodowa, Os. Młodych, Parkowa, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Przygodowa, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sawickiej, Sienkiewicza, Skośna - dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 23-go Stycznia, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na Os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, o łącznej długości 22.700 m, - drogi wewnętrzne na os. Tysiąclecia (na działce Nr 1816/21) o długości 180 m oraz na os. Broniewskiego (na działkach Nr 1731, 1818/41, 1818/43, 1818/45, 1818/47, 1818/53, 1818/56, 1818/58, 1818/66, 1818/68, 1819/1, 1819/2) o długości 465 m, - parking przy ul. Ełckiej - 1143 m2, c) 1 raz w miesiącu (piątek) ulica Robotnicza o długości 970 m, d) 1 raz w miesiącu ulica Braci Świackich o długości 1500 m, w dniu uzgodnionym z Zamawiającym, 2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych-raz w miesiącu ulice: Ekologiczna, Elektryczna o długości 600 mb. 3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników: a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 3940 m 2 w ulicach: Kopernika: na wysokości budynków komunalnych Nr 1, 8-10, 13, 19, 21, targowicy miejskiej - 520 m2, Piłsudskiego: na wysokości szaletu i budynków komunalnych Nr 3-9, 18, 19, 21 - 500 m2, Ełckiej: na wysokości budynków komunalnych Nr 1, 3, 5, os. Centrum 24, 26, 27 - 400 m2, Wojska Polskiego: na wysokości parku i Izby Historycznej, marketu LIDL, os. Tysiąclecia (budynki Nr 3, 3A, 4), kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1500 m2, Traugutta: całość po obu stronach - 340 m2, Pl. Niepodległości - droga miejska: całość po obu stronach i przy parku - 480 m2, Kilińskiego: przy parku i na wysokości budynków Nr 5, 11 - 200 m2, b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 9.770 m2 w ulicach: Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków - 350 m2, kładka nad torami kolejowymi z dojściem od ul. Szkolnej - 150 m2, schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2, - Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 6, 8, trawników przy działce Nr 1735/3, parku Central, od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa) - 1350 m2, Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta oraz budynku Nr 4A - 650 m2, Nowickiego, Popiełuszki na wysokości parku - 400 m2, Grunwaldzkiej (strona prawa) - 600 m2, Łaziennej (strona lewa) - 150 m2, Dwornej - całość z wyłączeniem odcinka od ul. Ełckiej do Wiejskiej - 2200 m2, Krasickiego - lewa strona na wysokości przedszkola - 150 m2, Targowej - strona lewa na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Konstytucji 3 Maja i dalej do budynku TBS - 550 m2, Koszarowej - po obu stronach na wysokości targowicy miejskiej - 300 m2, na wysokości bloku Nr 17 - 200 m2, Nowo Osiedle na wysokości bloków Nr 29, 30 - 450 m2, Szkolnej - w rejonie skrzyżowania z ul. Pułaskiego i na wysokości parkingu przy cmentarzu - 320 m2, Kolejowej - na wysokości budynków komunalnych Nr 2,3, przychodni lekarskiej i kolumny transportu sanitarnego - 400 m2, c) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników. 4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok.200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy. 5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (15 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania. 6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedzielę i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy. 7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta - 6 imprez..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o .o., ul. Targowa 19, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 376858,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 218236,85

  • Oferta z najniższą ceną: 218236,85 / Oferta z najwyższą ceną: 531360,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-05-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-05-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-05-14