Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 120070 - 2012 z dnia 2012-04-17 - Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2012 r.

Tytuł Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2012 r.
Numer 120070 - 2012
Data wydania 2012-04-17

Grajewo: Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2012r.
Numer ogłoszenia: 120070 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68264 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2012r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo : Zakres robót obejmuje: - równanie wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni dróg gruntowych, - dowiezienie kruszywa drogowego, rozplantowanie w miejscach zadoleń i zagęszczenie mechaniczne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe KOP-TRANS Waldemar Modzelewski, Łosewo 16, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 200000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 200000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 330037,24

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-04-17

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-04-17

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-04-17