Zamówienie Nr z dnia 2012-04-16 - Całoroczne utrzymanie porządku na nieruchomościach gruntowych przynależnych do 8 budynków Wspólnot Mieszkaniowych i 7 budynków komunalnych, administrowanych przez Zakład ADM w Grajewie.

Tytuł Całoroczne utrzymanie porządku na nieruchomościach gruntowych przynależnych do 8 budynków Wspólnot Mieszkaniowych i 7 budynków komunalnych, administrowanych przez Zakład ADM w Grajewie.
Data wydania 2012-04-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w przetargu nieograniczonym
1. Zamawiający:
Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie ul. Strażacka 6
reprezentowany przez Dyr. Zakładu Edwarda Kupca, działający w imieniu i
na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz części zasobu komunalnego
2. Przedmiot zamówienia:
Całorocznego utrzymania porządku na nieruchomościach gruntowych przynależnych do 8 budynków Wspólnot Mieszkaniowych i 7 budynków komunalnych, administrowanych przez Zakład ADM w Grajewie.
3. Termin wykonania usługi:
24 miesiące od 1.05.2012 r. do 30.04.2014 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp tj.
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
e) nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp
5. Termin i miejsce składania ofert:
Do dnia 26.04.2012 r. do godz. 900 w sekretariacie Zakładu ADM przy
ul. Strażackiej 6 w Grajewie.
6. Termin i miejsce otwarcia ofert:
W dniu 26.04.2011 r. o godz. 1000 w Dziale Technicznym Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie.
7. Kryterium oceny ofert:
Cena 100%.
8. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:
inż. Antoni Olszewski
tel. (0-86) 273-08-80 lub 273-08-83
w godzinach pracy 730 – 1530 od poniedziałku do piątku.
9. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie w Dziale Technicznym w Zakładzie ADM ul. Strażacka 6 w Grajewie, lub pozyskać ze strony internetowej Urzędu Miasta Grajewo bip.um.grajewo.pl

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-04-16

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-04-16

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-04-16