Zamówienie Nr z dnia 2012-04-05 - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród

Tytuł Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród
Data wydania 2012-04-05
Tama,dnia 05.04.2012
BIULETUN INFORMACJI PUBLICZNEJ -
Zamówienia Publiczne
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2011 r.nr 12 poz. 59, z późn.zm.) iRozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532)

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród

 

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą LM1G/00029854/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grajewie - Wydział Ksiąg Wieczystych.

            Jest to nieruchomość niezabudowana, położona na terenie miasta Grajewo przy ul. Konstytucji 3-go Maja …, oznaczona w ewidencji gruntów jako :

działka nr 1735/1 – pow. 0,0742 ha – B

działka nr 1735/3 – pow. 0,1117 ha – B

Nieruchomość znajduje się w strefie centralnej miasta, doskonale zaopatrzonej w punkty usługowo-handlowe, przychodnie i szkołę, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych.

Nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo, znajduje się w strefie śródmiejskiej – strefa I - na obszarze 1.1, oznaczonym jako lasy.

            Na działce nr 1735/3 znajduje się 17 drzew leśnych i owocowych oraz żywopłot z krzewów, natomiast na działce 1735/1 - 12 drzew leśnych. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

            Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Nie jest także wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza (netto) - 141 700,00 zł (sł.:sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset  zł).

 

            Dodatkowe informacje dotyczące w/w działek można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród w Tamie, od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 – 15,00, w pokoju nr 3, tel. (86) 273-32-68.

 
Informacje o warunkach przetargu

1.    Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród w Tamie, w dniu 25 kwietnia 2012 roku, o godz 10.00..

            2. Wadium w wysokości 7 100,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić na konto Nadleśnictwa Rajgród Nr   68 1020 1332 0000 1802 0026 9209, do dnia 23 kwietnia 2012 roku. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4.    Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.     

5.    O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśniczy może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne, usunięcie z działek zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją, ponosi Nabywca.

7.    Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Sporządził:                    Zatwierdził do publikacji

 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Nadleśnictwo

Wytwarzający/odpowiadający: Andriej Porsew

Wprowadzający: Andriej Porsew

Data wprowadzenia: 2012-04-05

Modyfikujący: Andriej Porsew

Data modyfikacji: 2012-04-05

Opublikował: Andriej Porsew

Data publikacji: 2012-04-05