Zamówienie Nr z dnia 2012-03-27 - Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: wykonanie remontu nawierzchni ulicy Geodetów

Tytuł Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: wykonanie remontu nawierzchni ulicy Geodetów
Data wydania 2012-03-27

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

wykonanie remontu nawierzchni ulicy Geodetów

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A,

 

II. Opis przedmiotu zamówienia :

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Geodetów na odcinku ok. 300m obejmuje następujący zakres:

  • mechaniczne plantowanie terenu grunt kat. I-II – 1200 m2,

  • wykonanie podbudowy żwirowej z kruszywa naturalnego o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu – 1500 m2.

 

III. Opis warunków w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymaganych przepisami ustawy PZP i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2/ posiadają wiedzę i doświadczenie,

3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4/ znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5/ zobowiążą się do udzielenia gwarancji na wykonane prace, na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót.

 

IV. Wymagania zamawiającego dotyczące złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do       dnia 30.03. 2012 r. do godz. 1200, , w jednej z następujących form:

  • pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 21, Grajewo, ul. Strażacka 6A,

  • faxem na nr 86- 2730801 lub 86- 2730803,

  • e-mail na adres: sekretariat@um.grajewo.pl

 

V. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 

VI. Informacja o formie i terminie płatności za realizację zamówienia: przelewem w ciągu 14       dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

 

 

Grajewo, 2012-03-22

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-03-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-03-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-03-28