Zamówienie Nr 83154 - 2012 z dnia 2012-03-16 - Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r.

Tytuł Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r.
Numer 83154 - 2012
Data wydania 2012-03-16

Grajewo: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 83154 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1maja 2012 r. do 31 października 2012 r. W zakres zamówienia wchodzi: a) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników, b) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, c) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, d) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, Zakres prac obejmuje: 1.Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki polbruk w pasach przy krawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m: a) 2 razy w tygodniu (w dniach: poniedziałek, piątek) ulice:Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.106 m, b) 1 raz w tygodniu (w dniach: wtorek, środa, czwartek) ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Bema, Boczna, Buczka, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Dworna, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego, Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna - dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego z dojazdem do bloków TBS, Ks. Pęzy, Lipowa, Łazienna, Łąkowa, Magazynowa, Nowo Osiedle, Ogrodowa, Os. Młodych, Parkowa, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Przygodowa, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sawickiej, Sienkiewicza, Skośna - dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 23-go Stycznia, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na Os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, o łącznej długości 22.700 m. , - drogi wewnętrzne na os. Tysiąclecia (na działce Nr 1816/21) o długości 180 m oraz na os. Broniewskiego (na działkach Nr 1731, 1818/ 41, 1818/ 43, 1818/ 45, 1818/ 47, 1818/ 53, 1818/ 56, 1818/ 58, 1818/ 66, 1818/ 68, 1819/1, 1819/2) o długości 465 m, - parking przy ul. Ełckiej - 1143 m2, c) 1 raz w miesiącu (piątek) ulica Robotnicza o długości 970 m, d) 1 raz w miesiącu ulica Braci Świackich o długości 1500 m, w dniu uzgodnionym z Zamawiającym, 2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych - raz w miesiącu ulice: Ekologiczna, Elektryczna o długości 600 mb. 3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników: a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 3940 m 2 w ulicach: Kopernika: na wysokości budynków komunalnych Nr 1, 8-10, 13, 19, 21, targowicy miejskiej - 520 m2, Piłsudskiego: na wysokości szaletu i budynków komunalnych Nr 3-9, 18, 19, 21 - 500 m2, Ełckiej: na wysokości budynków komunalnych Nr 1, 3, 5, os. Centrum 24, 26, 27 - 400 m2, Wojska Polskiego: na wysokości parku i Izby Historycznej, marketu LIDL, os. Tysiąclecia (budynki Nr 3, 3A, 4), kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1500 m2, Traugutta: całość po obu stronach - 340 m2, Pl. Niepodległości - droga miejska: całość po obu stronach i przy parku - 480 m2, Kilińskiego: przy parku i na wysokości budynków Nr 5, 11 - 200 m2, b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 9.770 m2 w ulicach: Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków - 350 m2, kładka nad torami kolejowymi z dojściem od ul. Szkolnej - 150 m2, schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2, - Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 6, 8, trawników przy działce Nr 1735/3, parku Central, od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa) - 1350 m2 , Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta oraz budynku Nr 4A - 650 m2, Nowickiego, Popiełuszki na wysokości parku - 400 m2, Grunwaldzkiej (strona prawa) - 600 m2 , Łaziennej (strona lewa) - 150 m2, Dwornej - całość z wyłączeniem odcinka od ul. Ełckiej do Wiejskiej - 2200 m2, Krasickiego - lewa strona na wysokości przedszkola - 150 m2, Targowej - strona lewa na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Konstytucji 3 Maja i dalej do budynku TBS - 550 m2, Koszarowej - po obu stronach na wysokości targowicy miejskiej - 300 m2, na wysokości bloku Nr 17 - 200 m2, Nowo Osiedle na wysokości bloków Nr 29, 30 - 450 m2, Szkolnej - w rejonie skrzyżowania z ul. Pułaskiego i na wysokości parkingu przy cmentarzu - 320 m2, Kolejowej - na wysokości budynków komunalnych Nr 2,3, przychodni lekarskiej i kolumny transportu sanitarnego - 400 m2, c) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników. 4.Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok.200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy. 5.Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (15 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania. 5.Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedzielę i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy. 6.Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta - 6 imprez..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium na następujących zasadach: Wadium - może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Ustala się wysokość wadium na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Przelew gotówkowy za wadium należy wpłacić na konto nr: 56 87681013 1300 1951 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, oddział Grajewo.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (2009-2011), należycie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa co najmniej 3 zamówienia o podobnym rodzaju robót i wartości nie mniejszej niż przedmiotowe zamówienie lub co najmniej jedno zamówienie wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3 lat.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień podobnych do niniejszego zamówienia. W wykazie należy podać nazwę przedsięwzięcia, wartość oraz okres realizacji i nazwę zamawiającego- zgodnie z załącznikiem 2c. Wykaz powinien zawierać: minimum 3 przedsięwzięcia o podobnym do niniejszego zamówienia rodzaju robót i wartości lub jedno wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3lat.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny i przystosowany do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zał. nr 2b). Wykonawca winien dysponować równocześnie: min. 1 jednostką wywozową (samochód samowyładowczy), min. 1 pojazdem - zamiatarką do mechanicznego zamiatania jezdni ulic, min. 1 pojazdem bezpylnym do wywozu śmieci z koszy ulicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo (pokój Nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 A 19 - 200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 29.04.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-03-16

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-03-16

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-03-16