Zamówienie Nr 68780 - 2012 z dnia 2012-03-06 - Pielęgnację zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2012 roku

Tytuł Pielęgnację zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2012 roku
Numer 68780 - 2012
Data wydania 2012-03-06

Grajewo: Pielęgnację zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 68780 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnację zieleni miejskiej w mieście Grajewo w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 30 listopada 2012 r. W ramach pielęgnacji i bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej należy objąć nadzorem wszystkie urządzone tereny i obiekty, w tym również stawy w parku Central. Szczegółowy zakres utrzymania zieleni miejskiej w 2012 roku obejmuje: 1) konserwację i bieżące utrzymanie niżej wymienionych obiektów: a) parki położone na terenie miasta, w tym: - park przy ul. Strażackiej - 18.525 m ² - park przy ul. Nowickiego - 4.900 m 2 - park przy Urzędzie Miasta - 5.340 m 2 - park i plac zabaw oraz teren wokół budynku Grajewskiej Izby Historycznej przy ul. Wojska Polskiego - 11.800 m 2 b) park CENTRAL, w tym: - pielęgnację i konserwację łąk i trawników - ok. 40.000 m2 , - odchwaszczanie i oczyszczanie alejek żwirowych - ok. 6.400 m2 , - pielęgnację drzew - utrzymanie tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew, - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasteczka ruchu drogowego - koszenie trawy, zamiatanie alejek, wywożenie śmieci z koszy, remont ławek, - letnie utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych (z wyłączeniem zimowego   utrzymania alejki głównej w parku Central - w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia), - utrzymanie w czystości, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na 2 schodach stanowiących zejścia do parku od ul. Konstytucji 3 Maja i os. Broniewskiego (przy bloku Nr 8,11), - konserwację stawów i rowów położonych na terenie parku, w tym: * koszenie skarp rowów oraz dna rowów - na bieżąco, * koszenie skarp stawów - na bieżąco, * usuwanie namułów z dna rowów - w miarę potrzeby, * oczyszczanie stawów i rowów z nieczystości stałych - na bieżąco, * usuwanie awarii drenarskich - w miarę potrzeby, * odmulanie studzienek drenarskich - w miarę potrzeby, * usuwanie rzęsy z lustra wody w stawach - na bieżąco, * utrzymanie w należytym stanie zasuwy spustowej - na bieżąco, * zbieranie i wywożenie na bieżąco nieczystości stałych z terenu parku. c) trawniki, skwery i zieleńce, w tym: - skwer na Pl. Niepodległości - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Krasickiego 4 (przychodnia) - 680 m2 - trawniki przy ul. Grunwaldzkiej - 669 m2 - trawniki przy klubie Hades i parking trawiasty - 1.920 m2 - trawniki przy scenie estradowej przy klubie Hades - 6.000 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wilczewo - 836 m2 - trawniki na os. Południe przy bloku Nr 3 - 1.500 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wesołej - 630 m2 - trawniki przy ul. Mickiewicza - 1.400 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Nowo Osiedle - 400 m2 - trawniki przy ul. Targowej - 500 m2 - trawniki przy ul. 9 PSK - 4.200 m2 - trawniki przy ul. Wojska Polskiego oraz na skarpach przy schodach MDK wraz z krzewami i kwiatami - 1.800 m2 - trawnik przy szalecie miejskim ul. Piłsudskiego - 100 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy ulicą a parkingiem TBS - 2.200 m2 - zieleniec i trawniki przy ul. Pułaskiego - 3.600 m2 - skwer przy ul. Nowo Osiedle - 50 m2 - skwer przy ul. Popiełuszki - 50 m2 - skwer i trawniki przy przedszkolu Nr 6 na os. Południe - 850 m2 - trawniki przy ul. Szpitalnej - 4.200 m2 - trawniki przy ul. Ekologicznej - 2.500 m2 - trawniki przy ul. Ks Pęzy - 1.200 m2 - trawniki przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Słonecznej, Kolejowej - 1.800 m2 - trawniki przy ul. Dwornej - 2.000 m2 - skwer przy ul. Ełckiej (na wys. os. Centrum) - 200 m2 - trawnik na os. Broniewskiego (pomiędzy blokami Nr 1 i 3) - 100 m2 - trawniki przy ul. Nowickiego i skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego i Traugutta - 450 m2 - trawniki przy ul. Kolejowej - 200 m2 pozostałe miejskie tereny zieleni urządzonej, w tym m.in.: - tereny rekreacyjne położone pomiędzy ul. Legionistów a torami PKP, na działce Nr 4603/1 - 20.000 m2 - boisko przy ul. Ks. Pęzy - 1.550 m2 - boisko za parkingiem na Oś. Centrum - 3.000 m2 - plac przy garażach - ul. Strażacka 17 - 360 m2 Zakres robót przy obiektach, wymienionych w punkcie 1, polega na: a) utrzymaniu należytego stanu darni poprzez systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie, b) utrzymaniu czystości i porządku poprzez wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, c) odsiewaniu trawy w miejscach wydeptanych - ok. 200 m2 d) obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na skwerkach i w gazonach ok. 800 m2, prace polegają na wykonywaniu nasadzeń kwiatowych w ilości 9000 szt. w miesiącach: kwiecień - maj - pierwsze nasadzenie, czerwiec - lipiec - drugie nasadzenie oraz ich pielęgnacji w okresie wegetacji. Miasto Grajewo zabezpieczy sadzonki kwiatów. Miejsca nasadzeń: - parki miejskie, skwer i trawniki na skrzyżowaniu dróg krajowych i przy Placu Niepodległości, - teren przed Urzędem Miasta, przy ul. Mickiewicza, Nowickiego, - przy ul. Krasickiego - przed przychodnią lekarską, - zieleniec przed MDK (ul. Wojska Polskiego), - skwery przy ul. Koszarowej; 2) utrzymanie właściwej estetyki terenów nie urządzonych stanowiących mienie miejskie: a) położonych pomiędzy Osiedlem Młodych, a ul. Kopernika na działkach nr 3963, 3964/5, 1611/2, 1618/2 (lasek) - utrzymanie polega na odchwaszczaniu terenu wokół drzewek, placu zabaw i w rejonie rowu, b) położonych przy ul. Targowej naprzeciwko Szpitala (pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja a budynkiem TBS na działce nr 1888/9 ) - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy, chwastów i zbieraniu śmieci, c) położonych na os. Centrum w sąsiedztwie parkingu za kościołem i bloków mieszkalnych na działce nr 1061/11 - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, d) zieleni przydrożnej nieurządzonej w pasach dróg miejskich, w szczególności: przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Działkowej, Kolejowej, Wiktorowo, Ekologicznej (od ul. Kopernika do ul. Wiktorowo i od ul. Elektrycznej do ul. Topolowej), Elektrycznej, ul. 9-ego PSK, Robotniczej, Grunwaldzkiej, Dwornej, Wyzwolenia,                 Lipowej, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Ks. Pęzy (do ogródków działkowych i przepompowni ścieków), 23 - Stycznia, Wilczewo, Sienkiewicza, Wierzbowej, 11-go Listopada, Sadowej, Rolnej, Bocznej, Partyzantów, Wąskiej, Braci Świackich,   Legionistów - utrzymanie polega na wykaszaniu chwastów i zbieraniu śmieci, e) skarp na os. Broniewskiego i os. 1000 - lecia przy zjeździe do parku Central - utrzymanie polega na wykoszeniu i zbieraniu śmieci oraz utrzymanie w czystości, f) położonych na os. Południe pomiędzy budynkami TBS a Zespołem Szkół Zawodowych i garażami w ul. Ekologicznej na działkach nr 2046/7, 2046/8, 2056/3, 2056/5, 2056/6, 2055/9, 2055/13, 2055/14, 2055/15, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/14, 2053/16, 2053/18, 2053/20, 2052/4, 2052/4, 2052/13, 2052/15, 2052/17, 2052/19, 2051/7 - utrzymanie polega na wykaszaniu chwastów i zbieraniu śmieci, g) terenów położonych pomiędzy zabudową jednorodzinną przy ul. Baczyńskiego, Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi im. H. Sawickiej, a przepompownią ścieków i ul. Ks. Pęzy na działkach nr 853, 839, 855, 849 - utrzymanie polega na wykaszaniu chwastów i zbieraniu śmieci, 3) Utrzymanie drzew i krzewów rosnących przy ulicach będących drogami miejskimi, polegające na dokonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwaniu odrostów przy drzewach, utrzymaniu w obrębie drzew tzw. czarnego ugoru, 4) Założenie trawników, m.in. przy ul. Kilińskiego, Nowickiego, - ok. 650 m 2 5) Pielęgnację żywopłotów znajdujących się: a) przy Urzędzie Miasta - 500 mb. b) w parku przy ul. Wojska Polskiego 180 c) przy klubie Hades 150 d) przy szalecie miejskim 70 Pielęgnacja żywopłotów polega na podcinaniu i formowaniu na bieżąco, utrzymywaniu tzw. czarnego ugoru w pasie żywopłotu, podlewaniu i nawożeniu żywopłotów. 6) Oczyszczenie i odchwaszczenie alejek wykonanych z płyt chodnikowych i polbruku oraz alejek żwirowych w parkach i na zieleńcach w okresie letnim, a w okresie zimowym - odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Powierzchnia alejek: a) skwer przy Pl. Niepodległości - 660 m 2 b) park przy ul. Strażackiej - 2.950 m 2 c) park przy ul. Nowickiego - 460 m 2 d) park przy ul. Wojska Polskiego - 2.880 m 2 e) skarpa przy cmentarzu komunalnym ul. Pułaskiego - 400 m 2 f) park przy Urzędzie Miasta (z wyłączeniem placu i chodników przed budynkiem) - 800m2 7) Renowację istniejących trawników, m.in.: w parkach, przy Urzędzie Miejskim, - ogółem ok. 500 m2 8) Zawieszenie na słupach oświetleniowych 9 kpl. kwietników i nasadzenie w nich oraz pielęgnowanie kwiatów w ilości ok. 25 szt. na jeden kwietnik - kwietniki i żel dostarczy Zamawiający, kwiaty zakupi Wykonawca, 9) Remont ławek parkowych, oznakowań i urządzeń w parkach miejskich. Zakres prac obejmuje: a) remont ławek w tym uzupełnienie brakujących listew siedzisk i oparć oraz naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 30 maja, b) remont tablic informacyjnych, c) remont urządzeń parkowych służących do zabawy i odpoczynku, w tym naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 30 maja. 10) Roboty zapewniające utrzymanie warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: a) utrzymanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg, b) wycinanie gałęzi i krzewów oraz koszenie trawy w pasach drogowych dróg miejskich, c) utrzymanie widoczności znaków drogowych przy ulicach miejskich. 11) Dostarczenie i ustawienie 3 szt. choinek: na Placu Niepodległości i przed Urzędem Miasta..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5, 77.31.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium na następujących zasadach: Wadium - może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Ustala się wysokość wadium na kwotę 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Przelew gotówkowy za wadium należy wpłacić na konto nr: 90 8768 1013 1300 1951 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, oddział Grajewo.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków poprzez sprawdzenie kompletności (co do ilości i treści) dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny i przystosowany do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zał. nr 2b). Wykonawca winien dysponować równocześnie: - min. 3 kosiarkami samojezdnymi (traktorki) do koszenia trawy lub 6 kosiarkami   spalinowymi (przyjmując równoważnik 2 kosiarki za 1 kosiarkę samojezdną ), - min. 1 zamiatarką mechaniczną dostosowaną do zamiatania chodników, - min. 1 spalinową piłę mechaniczną do wycinki konarów drzew, - min. 1 pojazdem bezpylnym do wywozu śmieci z koszy parkowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo (pokój nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A 19 - 200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-03-07

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-03-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-03-07