Zamówienie Nr 349769 - 2011 z dnia 2011-12-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie
Numer 349769 - 2011
Data wydania 2011-12-30
Grajewo: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie
Numer ogłoszenia: 349769 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314099 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa cmentarza komunalnego polega na; a) robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów i nasypów w ilościach określonych w tabeli robót ziemnych z uwzględnieniem ilości zgromadzonego do rozplantowania gruntuna terenie etapu I i mas ziemnych pochodzących z korytowania pod drogę dojazdową i aleje. Brakujące ilości mas ziemnych w ilości ok. 6000m³ należy pozyskać i przemieścić z terenu etapu II oznaczonego na rys makroniwelacji zamieszczonym w projekcie wykonawczym zamiennym ogrodzenia . b) nawierzchni utwardzonych (zgodnie z projektem wykonawczym zamiennym ogrodzenia cmentarza) i drogi dojazdowej od ul Puławskiego do bramy cmentarz w skład których wchodzą: droga dojazdowa szer. 5,5m z zatoką parkingową dł. 12m i szer. 3,0m i plac za wejściem głównym na cmentarz o wym. 22,45x22,75m, aleja główna szer, 9,4m i aleja AP 5 szer. 9,40m z kostki betonowej polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, aleja poprzeczne szerokości 3,0m oznaczone w projekcie wykonawczym drogowym symbolami AP 1, AP 2, AP 3 i AP 4 z kostki betonowej polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, aleje łącznikowe szer. 1,60 i dł. 31,70m, 29,10m 48,0m, 48,0m (łącznie 156,80m) wydzielone obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej i ławie betonowej- nawierzchnia-żwir 2/8 , grubość warstwy 8cm. c) ogrodzenie murowane gr. 25cm z cegły silikatowej łupanej zakończone daszkiem betonowym z elementami ażurowymi na fundamencie żelbetowym wylewanym, wysokość ogrodzenia 1,52 m od poziomu fundamentu. -odcinki e-f dł-51,00m, f-g dł.- 22,55m, g-h dł-16,00m wraz bramą główną i dwoma furtkami, h-i-j dł. 19,00m+ 55,87m, j-a dł. 12,85m. W ogrodzeniu istniejącego cmentarza odcinek a-b należy dokonać rozbiórki fragmentu ogrodzenie o dł. 7,00m w celu połączenia obu części cmentarza.ogrodzenie systemowe, panelowe z paneli z siatki zgrzewanej wys. 1,50m mocowane za pomocą obejm do słupków stalowych osadzonych w punktowych fundamentach z cokołem prefabrykowanym żelbetowym, d)przyłącza wodociągowego dł.333mb z rur HDPE Ø 40mm wpiętego w sieć wodociągową w ul. Puławskiego wyposażone w studnie wodomierzową i 3 punkty czerpalne (zdroje uliczne) i 2 studnie chłonne zlokalizowane końcach alei AP5. e) przyłącza kanalizacji deszczowej dł. 82,40m włączonego do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w ul. Puławskiego z rur PCV Ø 200mm wyposażone w 3 studnie rewizyjne o średnicy 1,20m zakończone pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego, przykanaliki o łącznej długości 18,2m zakończone osadnikami żelbetowymi z wpustami ulicznym z pierścieniem odciążającym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.40-2, 45.34.20.00-6, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, Ribotnicza 6, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 655584,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 596928,78

  • Oferta z najniższą ceną: 596928,78 / Oferta z najwyższą ceną: 1108117,94

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-01-02

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2012-01-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-01-02