Zamówienie Nr z dnia 2011-12-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie.
Data wydania 2011-12-22
Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 435020 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405828 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia + wykaz właścicieli gruntów, badań geotechniczych gruntu - 3egz. projektu budowlanego drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego - po 5 egz. projektu wykonawczego drogowego - 5 egz. projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej - 5 egz. projektu wykonawczego sieci wodociągowej - 5 egz. projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej - 5 egz. projektu wykonawczego oświetlenia ulicznego - 5 egz. projektu likwidacji /ewentualnych/ kolizji uzbrojenia - 5 egz. przedmiarów robót w rozbiciu na poszczególne branże - po 3 egz. kosztorysu inwestorskiego w rozbiciu na poszczególne branże - po 3 egz. projektu stałej organizacji ruchu - 5 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż - po 3 egz. materiałów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - 4 egz. materiałów do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4 egz. materiałów do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- 5 egz. operatów wodnoprawnych - 3 egz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UAB PLENTPROJEKTAS Sp. z o.o., ul.Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73800,00

  • Oferta z najniższą ceną: 73800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176197,50

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-22

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-22