Zamówienie Nr z dnia 2011-12-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011r)

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011r)
Data wydania 2011-12-22
Grajewo: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011r)
Numer ogłoszenia: 434466 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 399956 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011r).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Elementy przedmiotu zamówienia Rodzaj transakcji-Kredyt inwestycyjny 1.Kwota i waluta kredytu-1.000.000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu ( inwestycji wynikających z budżetu 2011r), 2.Okres spłaty kredytu od daty zawarcia umowy do 31.12.2017r. 3.Okres karencji w spłacie kredytu,liczony od wypłaty pierwszej transzy 1 rok 4.Oprocentowanie kredytu-Zmienna stopa procentowa 5.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej Stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzo- wego będzie ustalana w oparciu o wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, powiększona o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej. 6.Termin spłaty odsetek-Miesięcznie 7.Okres karencji w spłacie odsetek-Brak karencji 8.Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku)- Nie więcej niż 0,2 % kwoty kredytu 9.Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu-0% 10.Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty- 0% 11.Sposób zabezpieczenia kredytu Weksel in blanko wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową 12.Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu-3 dni...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 27, 19-230 Szczuczyn, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200243,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5,73

  • Oferta z najniższą ceną: 5,73 / Oferta z najwyższą ceną: 6,10

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-22

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-22