Zamówienie Nr 431848 - 2011 z dnia 2011-12-20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
Numer 431848 - 2011
Data wydania 2011-12-20
Grajewo: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 431848 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338630 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres 12 miesięcy 2012 roku, w ilości ok. 925.000 kWh, w tym: strefa dzienna (oświetlenie uliczne) - 275.000 kWh; strefa nocna (oświetlenie uliczne) - 500.000 kWh; strefa całodobowa (dzienna) - 150.000 kWh;) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 440800,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 297752,25

  • Oferta z najniższą ceną: 297752,25 / Oferta z najwyższą ceną: 303324,15

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-20

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-20