Zamówienie Nr z dnia 2011-12-20 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ekologicznej stanowiącej własność miasta Grajewo

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ekologicznej stanowiącej własność miasta Grajewo
Data wydania 2011-12-20

 

Grajewo dnia 2011.12.14.
K O M U N I K A TBurmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 2034/2 o pow. 728 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G//00011652/0 , położona przy ul. Ekologicznej.

cena wywoławcza 14.400,00 zł + 23 % VAT ( 3.312,00 zł ) = 17.712,00 zł
wadium 3.543,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar na którym, położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewo „ , położona jest na terenie oznaczonym symbolem PP – obszary przemysłowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 roku o godz. 10.00 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

W przetargu mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości którzy posiadają dostęp do drogi publicznej.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 23 stycznia 2012 roku na konto Urzędu Miasta nr :
56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 w Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo (decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o warunkach dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godz. 7.30 – 15.30/, kontakt telefoniczny pod nr /086/ 273 – 08 - 24 lub 273 – 08 – 25.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-20

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-20