Zamówienie Nr 328265 - 2011 z dnia 2011-12-13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sukcesywna Dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2012 roku

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sukcesywna Dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2012 roku
Numer 328265 - 2011
Data wydania 2011-12-13

Grajewo: Sukcesywna Dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 328265 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 303431 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 2723740, faks 86 2723740.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna Dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2012 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do samochodów i urządzeń paliwa płynnego tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON w ilościach: 1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 6 000 litrów, 2. Olej napędowy ON - 21 000 litrów. Paliwo musi spełniać wymogi Polskich Norm. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb. Podane ilości są szacunkowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MARPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Ryszard Okuniewski, ul. Nowogrodzka 274, 18-401 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138640,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 147210,00

  • Oferta z najniższą ceną: 147210,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147210,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-14