Zamówienie Nr z dnia 2011-12-05 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Sukcesywną dostawę paliwa do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2012 r.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Sukcesywną dostawę paliwa do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2012 r.
Data wydania 2011-12-05

Znak sprawy 2/2011

Grajewo, dnia 05-12-2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
19-200 Grajewo
ul. Sienkiewicza 34
tel. 86-272-37-40
L. Dz. 281/11


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Grajewie, przy ul. Sienkiewicza 34 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliwa do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2012 r.” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – „MARPOL” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Ryszard Okuniewski z siedzibą w Łomży, przy ul. Nowogrodzkiej 274.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę (147 210,00 brutto). Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne SIWZ. Oferta uzyskała w prowadzonym postępowaniu najwyższą ilość punktów - 100.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie złożono innych ofert.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty
w prowadzonym postępowaniu na „Sukcesywną dostawę paliw do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2012 r.” zapraszamy Pana Ryszarda Okuniewskiego dnia 09-12-2011 r. do siedziby zamawiającego celem podpisania umowy.

Z poważaniem

Grzegorz Purwin
Dyrektor ZWiK

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-05