Zamówienie Nr 314099 - 2011 z dnia 2011-12-01 - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie

Tytuł Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie
Numer 314099 - 2011
Data wydania 2011-12-01
Grajewo: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie
Numer ogłoszenia: 314099 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa cmentarza polega na wykonaniu: a) robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów i nasypów w ilościach określonych w tabeli robót ziemnych z uwzględnieniem ilości zgromadzonego do rozplantowania gruntu ok.1200m³ na terenie etapu I i mas ziemnych pochodzących z korytowania pod drogę dojazdową i aleje. Brakujące ilości mas ziemnych w ilości ok. 6000m³ należy pozyskać i przemieścić z terenu etapu II oznaczonego na rys makroniwelacji zamieszczonym w projekcie wykonawczym zamiennym ogrodzenia . b) nawierzchni utwardzonych na obszarze ograniczonym odcinkami a-b, b-b prim, b prim-d prim, d prim-e, e-f, f-g, g-h, h-i-j, j-a (zgodnie z projektem wykonawczym zamiennym ogrodzenia cmentarza) i drogi dojazdowej od ul Puławskiego do bramy cmentarz w skład których wchodzą: droga dojazdowa szer. 5,5m z zatoką parkingową dł. 12m i szer. 3,0m i plac za wejściem głównym na cmentarz o wym. 22,45x22,75m, aleja główna szer, 9,4m i aleja AP 5 szer. 9,40m z kostki betonowej polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, aleja poprzeczne szerokości 3,0m oznaczone w projekcie wykonawczym drogowym symbolami AP 1, AP 2, AP 3 i AP 4 z kostki betonowej polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, aleje łącznikowe szer. 1,60 i dł. 31,70m, 29,10m 48,0m, 48,0m (łącznie 156,80m) wydzielone obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej i ławie betonowej- nawierzchnia-żwir 2-8 , grubość warstwy 8cm. c) ogrodzenia ogrodzenie murowane gr. 25cm z cegły silikatowej łupanej zakończone daszkiem betonowym z elementami ażurowymi na fundamencie żelbetowym wylewanym, wysokość ogrodzenia 1,52 m od poziomu fundamentu. -odcinki e-f dł-51,00m, f-g dł.- 22,55m, g-h dł-16,00m wraz bramą główną i dwoma furtkami, h-i-j dł. 19,00m+ 55,87m, j-a dł. 12,85m. W ogrodzeniu istniejącego cmentarza odcinek a-b należy dokonać rozbiórki fragmentu ogrodzenie o dł. 7,00m w celu połączenia obu części cmentarza. ogrodzenie systemowe, panelowe z paneli z siatki zgrzewanej wys. 1,50m mocowane za pomocą obejm do słupków stalowych osadzonych w punktowych fundamentach z cokołem prefabrykowanym żelbetowym, odcinki b-b prim dł. 119,01m, b prim-d prim dł. 118,00m, d prim-e dł. 67,20m. d) przyłącza wodociągowego dł.333mb z rur HDPE Ø 40mm wpiętego w sieć wodociągową w ul. Puławskiego wyposażone w studnie wodomierzową i 3 punkty czerpalne (zdroje uliczne) i 2 studnie chłonne zlokalizowane końcach alei AP5. e) przyłącza kanalizacji deszczowej dł. 82,40m włączonego do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w ul. Puławskiego z rur PCV Ø 200mm wyposażone w 3 studnie rewizyjne o średnicy 1,20m zakończone pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego, przykanaliki o łącznej długości 18,2m zakończone osadnikami żelbetowymi z wpustami ulicznym z pierścieniem odciążającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.40-2, 45.34.20.00-6, 45.23.21.50-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium 10000,00zl

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki POLBRUK o pow. min 1000,0m², i sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej długości min 250mb. Należy podać ich rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają przedstawić jeden wspólny wykaz. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie. Spełnienie w/w warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • mają dostęp do co najmniej jednej jednostki n/w narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane zasoby: co najmniej po 1 szt.- walca, koparko-ładowarki, samochodu dostawczego, spycharki. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysponowania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Spełnienie w/w warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W kierowaniu robotami budowlanymi mogą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót, zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego a ponadto: - kierownik budowy - powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. kierownik robót - powinien posiadać uprawnienia w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Spełnienie w/w warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą się dobrą sytuacją finansową określoną jako możliwość dostępu do dysponowania środkami finansowymi w wysokości 500 000 zł wystarczającymi do realizacji przedmiotowego zamówienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień,Spełnienie w/w warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A pok nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta Grajewo pok. nr 21 ul. Strażacka 6A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-12-01

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-12-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-12-01