Zamówienie Nr 338630 - 2011 z dnia 2011-10-31 - Odpowiedź na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Tytuł Odpowiedź na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
Numer 338630 - 2011
Data wydania 2011-10-31
Grajewo, 2011-10-31Odpowiedź na zapytanie do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pn. „dostawa energii elektrycznej
do obiektów zamawiającego”
Informuję, że wpłynęły zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego” o następującej treści:

1. W załączniku nr 5 do SIWZ - projekcie umowy w § 5 ust. 2 widnieją zapisy dotyczące możliwych zmian w umowie.
Uprzejmie informujemy, że w trakcie realizacji umowy, może wystąpić poza ustawową zmianą przepisów w zakresie stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego także zmiana przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z zapytaniem i prośbą czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego zapisu w § 5 ust. 2 treści, która przewidywałaby także zmianę cen w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”

2. W załączniku nr 5 do SIWZ - projekcie umowy w § 6 ust. 6 widnieje zapis: „Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............................................ w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.”
Zauważyć należy, iż z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminów płatności na 14 dni od dnia dostarczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowych od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust.10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez wykonawcę faktury VAT i określony na 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez wykonawcę, przelewem na konto wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia?
Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez wykonawcę obciążony za nieterminową zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie zamawiającemu doręczona.

3. W załączniku nr 5 do SIWZ - projekcie umowy w § 6 ust. 9 widnieje zapis:
„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust.13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

4. Proszę o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia i SIWZ:
1) dotyczy § 6 ust. 1, załącznika nr 5 do SIWZ (umowa)- „Rozliczenie za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych.”
Niniejszym informujemy, że okresy rozliczeniowe uzależnione są od terminów odczytu układów pomiarowo- rozliczeniowych, których dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Sprzedawca energii elektrycznej nie może zagwarantować okresu rozliczeniowego innego niż okres rozliczeniowy OSD. Wnosimy zatem o zmianę powyższego zapisu na następujący: „Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu rozliczeniowego OSD.”
2) dotyczy § 8 ust. 1 i 2, załącznika nr 5 do SIWZ (umowa)- „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2012”.
Uprzejmie informujemy, że podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej jest pierwszym etapem rozpoczynającym, a nawet warunkującym dalszą procedurę zmiany sprzedawcy. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne procedura może trwać do 30 dni. Ponadto należy uwzględnić okres wypowiedzenia Państwa umowy z dotychczasowym dostawcą. Wypowiedzenie tej umowy możemy rozpocząć dopiero dysponując podpisaną nową umową sprzedaży energii elektrycznej. W związku z powyższym okres dostaw (termin wykonania zamówienia) w praktyce może rozpocząć się po uwzględnieniu terminu 30 dni na procedurę zmiany sprzedawcy oraz terminu skutecznego rozwiązania Państwa dotychczasowej umowy.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu następująco: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2012 r. lecz nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy oraz skutecznego wypowiedzenia dotychczasowych umów.”
3) dotyczy § 5 ust. 3- Informujemy, iż właścicielem układów pomiarowych w taryfach C jest Operator Systemu Dystrybucyjnego na danym terenie i to właśnie do niego należy obowiązek dostosowania układów pomiarowo- rozliczeniowych. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu z umowy.
4) Czy posiadają Państwo obecnie umowę kompleksową czy rozdzieloną umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy?
5) Czy obecnie obowiązująca umowa zawarta jest na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?

Odpowiedzi:
Ad. 1. Nie. Podtrzymujemy obecne zapisy z uwagi na krótki okres wykonywania zamówienia oraz na małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji.

Ad. 2. Uznając argumentację w treści SIWZ wprowadzamy następującą zmianę:
„Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ................................................... w ciągu 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT, z zastrzeżeniem, ze Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności.”

Ad. 3. Uznając argumentację wprowadzamy następującą zmianę:
„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Ad. 4. pkt 1) Uznając argumentację wprowadzamy następującą zmianę:
„Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu rozliczeniowego OSD.”

Ad. 4. pkt 2) Uznając argumentację wprowadzamy następującą zmianę:
„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2012 r. lecz nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy oraz skutecznego wypowiedzenia dotychczasowych umów.”

Ad. 4. pkt 3) Nie wprowadzamy do treści SIWZ wnioskowanej zmiany.

Ad. 4. pkt 4) Posiadamy umowy kompleksowe na dostarczanie energii elektrycznej        (sprzedaż + dostawa energii).
       Ewentualna procedura zmiany sprzedawcy byłaby przeprowadzana po raz pierwszy.

Ad. 4. pkt 5) Obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony.
       Mogą one zostać rozwiązane:
niezwłocznie za porozumieniem stron pod warunkiem końcowego rozliczenia się Odbiorcy za uprzednio pobraną energię elektryczną, lub
przez Odbiorcę za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Sprzedawca otrzymał wypowiedzenie, (dotyczy umów w zakresie oświetlenia ulicznego – C12b)
przez Odbiorcę za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego (dotyczy umów w zakresie obiektów kubaturowych – C11).

Z up. Burmistrza Miasta
mgr Przemysław Chyliński
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-11-02

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-11-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-11-02