Zamówienie Nr 354044 - 2011 z dnia 2011-10-27 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Akacjowej w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Akacjowej w Grajewie
Numer 354044 - 2011
Data wydania 2011-10-27
Grajewo: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Akacjowej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 354044 - 2011; data zamieszczenia: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318606 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Akacjowej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie pn Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Akacjowej w Grajewie polega na wykonaniu n/w robót: a) budowa kanalizacji deszczowej z rur PP o śr.250mm o długości 58,0mb, b) budowa kanalizacji deszczowej z rur PP o śr.150mm o długości 15,3mb, c) budowa studni rewizyjnej z tworzywa sztucznego o śr.1000mm - 1szt. d) budowa studni rewizyjnej z tworzywa sztucznego o śr.400mm - 3szt. e) budowa wpustów ulicznych betonowe o śr.500mm - 6 szt. f) rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej POLBRUK gr.8cm o powierzchni 72,15m2, g) rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o powierzchni 3,25m2, h) budowa krawężnika drogowego 15x30cm o dł.12,5mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul.Robotnicza 6, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55118,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 51976,69

  • Oferta z najniższą ceną: 51976,69 / Oferta z najwyższą ceną: 51976,69

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-10-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-10-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-10-28